E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"ט טבת - ש"פ שמות - תשס"ו
אגרות קודש
תיקון טעות במכתב רבינו
הרב מנחם מענדל רייצעס
קרית גת, אה"ק

בלקו"ש ח"ל (עמ' 283) הובא מכ' מכ"ק אדמו"ר, ומקורו מאג"ק במקומו, ולכאו' יש שם טעות (הדפוס?) מוכחת.

כי הנה, מבאר שם הטעם שלפי דעה אחת המלאך מיכאל הוא שהציל את לוט, וז"ל: "י"א דלוט צדיק היה, וא"כ שייך למיכאל המקריב נשמתן של צדיקים". ובסוגריים: "(עי' חגיגה יב, ב. ועוד. זח"א קז, ב. מדרש הובא ברש"י יט, יז)". עכ"ל.

והנה, ב'חגיגה יב, ב' אמנם מדובר על כך שמיכאל מקריב נשמתן של צדיקים; אבל בשני המ"מ האחרים, "זח"א קז, ב. מדרש הובא ברש"י יט, יז", לא נזכר מזה מאומה!

ועוד צ"ב, מדוע לא מציין רבינו מראה מקום לדיעה ש"לוט צדיק היה" – ועד"ז לא מציין מראה מקום למ"ש בהמשך המכתב שיש דיעה ש"רשע היה"?

אלא שחדא מיתרצא בחברתה, שאכן כוונת רבינו בשני המ"מ האחרונים היא לא לענין זה דמיכאל מקריב נשמתן של צדיקים, אלא לציין מ"מ להמחלוקת בענין לוט אם צדיק היה או רשע. ולכאורה מקום מ"מ אלו אינו כאן, אלא בקשר להמלים במכתב "לוט צדיק היה" או "רשע היה". ובמלים פשוטות: צריך להיות שלושה סוגריים נפרדים עם שלושה מראי מקומות, ובטעות נשתרבבו ממקומם והתאחדו שלושתם לסוגריים אחד, למרות שאין ביניהם קשר.

והיינו, שהמ"מ ל'זח"א קז, ב' הוא על זה שלוט צדיק היה, והמ"מ ל'מדרש הובא ברש"י יט, יז' הוא על זה שלוט רשע היה, כמובן למעיין במ"מ אלו.

ומענין לענין באותו ענין, ידוע שיש טעויות דפוס רבות במראי מקומות שבמכתבי רבינו, ולדוגמא ראיתי לאחרונה באג"ק ח"א עמ' מז בסופו: "בטעמ"צ טעהמ"צ" – ולא זכיתי להבין מה הכוונה בכפל הר"ת. [כלומר: ברור שהכוונה היא להמבואר בס' טעמי המצוות פ' שמיני, אבל מה פשר כפל הר"ת]. וצ"ע. והיה מן הראוי לכאו' לעבור עוה"פ על המכתבים הנדפסים ולהגיהם היטב.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות