E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ משפטים - פרשת שקלים - תשס"ו
חסידות
והתקדשתם והייתם קדושים*
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

איתא בויקרא רבה (פכ"ד, ח): "קדושים תהיו, העליונים לפי שאין יצה"ר מצוי בהם, קדושה אחת שנאמר (דניאל ד, יד) ומאמר קדושין שאלתא, אבל תחתונים לפי שיצה"ר שולט בהם, הלואי בשתי קדושות יעמדו הה"ד דבר אל כל עדת בני ישראל [קדושים תהיו], וכתיב (ויקרא כ, ז) והתקדשתם והייתם קדושים", ע"כ.

ויש להבין דבמדרש (הובא בקטעי מדרשים מכת"י הגניזה ח"ב (עמ' רי) - הובאו בתורה שלמה על קדושים אות טו) נאמר: "קדושים תהיו, לפיכך הבדילם הקב"ה בשלש קדושות, תחילה אמר קדושים תהיו, וכן הוא אומר (כ, ז) והתקדשתם והייתם קדושים, ולמה בשלש קדושות כנגד שלש מונים שנשתלחו, כהנייא ולוייא וישראל, וכנגדם נאמרו שלש מאמרים, תורה נביאים וכתובים" וכו' - הרי דג' קדושות יש כאן, ג' פעמים נאמר 'קדושים', וא"כ איך אומר בויק"ר דרק ב' קדושות יש כאן?

בעץ יוסף בויק"ר שם כתב: "ובילקוט גרס: הלואי בשתי קדושות יעמדו הה"ד והתקדשתם והייתם קדושים והפסוק דבר אל כל . . קדושים תהיו שבנתיים מיותר", - אבל עדיין צ"ע, שהרי סוף סוף נאמר שלש פעמים, ואיך אפשר להתעלם מ'קדושים תהיו'?

ונראה לבאר עפ"י מ"ש רבנו הזקן בתניא (פכ"ז) [בשיעור של היום - כ"ה שבט]: "וז"ש רז"ל אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה, לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה והתקדשתם וכו' כשמקדש עצמו במותר לו ופי' והתקדשתם שתעשו עצמכם קדושים כלומר אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מס"א כי הוא בתקפה ובגבורתה כתולדתה בחלל השמאלי, רק שכובש יצרו ומקדש עצמו, והייתם קדושים כלומר סופו להיות קדוש ומובדל באמת מהס"א ע"י שמקדשים אותו הרבה מלמעלה ומסייעים אותו לגרשה מלבו מעט מעט". עכ"ל.

ולפי"ז יוצא שיש כאן ב' ענינים שהפסוק הראשון ד'קדושים תהיו' הכוונה היא שתהיו קדושים באמת, ואם זה קשה, אזי לכל הפחות תהיו בבחי' 'והתקדשתם שתעשו עצמכם קדושים [ועי' במ"מ ליקוט פירושים וכו' בתניא (ע' תקיז) מכ"ק אדמו"ר זי"ע: "שזה אינו שייך בצדיקים], ואז, והייתם קדושים', שסופו להיות קדוש ומובדל באמת. - וע"ד דאיתא בתניא (פי"ד) בענין כפל השבועה דתהי' צדיק ואל תהי רשע, משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ולכן משביעים שנית אל תהי רשע עכ"פ", ע"ש.

ולפי"ז יבואר למה בויקרא רבה הנ"ל כתב 'הלואי דשתי קדושות יעמדו': שבב' הפסוקים נאמרו ב' קדושות, כי ב' סוגי קדושות הן, א. 'קדושים תהיו' באמת, ואם זה קשה, אז לפחות ב. תהיו בבחי' 'והתקדשתם' שתעשו עצמכם קדושים, ואז 'והייתם קדושים', שסופו להיות קדוש ומובדל באמת, וא"ש.


*) לזכות יום ההולדת של נכדי החיי"ל בצ"ה לוי יצחק בן שושנה רייזל שי' לרפו"ש וקרובה – כ"ה שבט, לאויושט"א.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות