E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אחרי-קדושים - תשס"ו
לקוטי שיחות
במה מתבטא מיעוט הירח? [גליון]
הת' זושא ווילמובסקי
תלמיד בישיבה

בגליון העבר (עמ' 78) העיר הרב א.ז. מלקו"ש ח"ה עמ' 100 הע' 27 - דביאר שם שענין מיעוט הירח המובא בדרשת חז"ל (חולין ס, ב), מתבטא בזה דשנת הלבנה יותר קצרה משנת החמה. והעיר הנ"ל דלא ציינו שם מקורו, ומבקש לדעת מהו.

בפשטות מקורו בשל"ה חלק תושב"כ ר"פ שמות שו, ב (הובא בלקו"ש ח"ל עמ' 15 הע' 54) וז"ל: "אם לא הי' ענין מיעוט הירח לא הי' לעולמים שום עיבור כי . . הי' סיבובם ומהלכם שוה". עכ"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הגדה של פסח