E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מטות מסעי - שבת חזק - תשס"ו
שונות
שם אבי אדמו"ר הזקן
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בס' "אוצר מנהגים והוראות יורה דעה" שיצא לאור לאחרונה, במדור "נתינת שם" (ע' קצא-קצב) מביא מהס' המלך במסיבו מה שאמר אדמו"ר זי"ע ששמע ששם אביו של אדה"ז היה "ישראל ברוך" (ולא "אברהם ברוך", כפי שאמר א' המסובים), וביאר למה בחתימת אדה"ז נק' רק ברוך.

ולפלא שלא מצא המלקט לנכון לציין למבוא לס' אג"ק אדמו"ר הזקן, שם נדפס צילום מצבת אבי אדה"ז, שנק' ישראל ברוך, ושם יש גם שקו"ט איך להתאים זה עם חתימת אדה"ז.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות