E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח כסלו ש"פ תולדות - תשס"ז
שיחות
"ימה וקדמה וצפונה ונגבה"
הרב מנחם מענדל רייצעס
קרית גת, אה"ק

בשיחת י"ב תמוז תשכ"ג, הקשה כ"ק אדמו"ר על הסדר בהפסוק שנאמר ליעקב (בראשית כח, יד) "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", דלכאו' אין זה מתאים לסדר הרוחות לפי הכלל שצריך לפנות לדרך ימין, ועיי"ש מה שביאר שזהו הסדר בעבודת הבעלי תשובה וכו'.

ולכאורה יש לומר בזה עוד, על פי המבואר בלקו"ש חכ"ד עמ' 322, שארבעת האמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הם כנגד ד' רוחות "ימה וקדמה וצפונה ונגבה". וע"פ המבואר שם - ובהערות (וש"נ) - מובן סדר הרוחות, שהוא לפי סדר האמהות ושייכותן ליעקב:

א. "ימה" הוא כנגד רחל, שהרי מערב הוא ר"ת ר'חל מ'בכה ע'ל ב'ניה (לקו"ת להאריז"ל ירמי' לא, טו). ולכן היא הראשונה - כידוע אהבתו היתירה של יעקב לרחל, שדוקא היא "עקרת הבית" וכו'.

ב. "קדמה" הוא כנגד לאה, אשתו השניה של יעקב. כי יעקב בכלל - מדת התפארת - שייך לרוח מזרח, ולאה הרי נקברה יחד עם יעקב במערת המכפלה, כך שהם "זוג" אחד.

ג. "צפונה" הוא כנגד רבקה, אמו של יעקב. שהרי יצחק מדתו מדת הגבורה השייכת לצפון, שמאל; וכך גם רבקה כמובן.

ד. "נגבה" הוא כנגד שרה, שהרי אברהם מדתו מדת החסד שבדרום, "הלוך ונסוע הנגבה". וכיון ששרה היא זקנתו של יעקב, הרחוקה ממנו בסדר הדורות, לכן נמנתה אחרונה כאן.

ואם שגיתי - ה' יכפר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות