E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ג' תמוז - תשס"ט
תשובה לכ"ק אדמו"ר הצ"צ
בדיני תפילין*
כ"ק אדמו"ר הצמח צדק**

שאלה

באתי לפני כק"ש[1] לשאול ולבקש בקצת דיני כתיבת תפילין.

בדיני דוכסוסות איך לעשות אם נמצא בפרשיות, שהמנהג הוא בכל הסופרים לבדוק אם נקלף בסכין אזי פסול הוא, אך החיי אדם[2] מיקל בדוכסוסטוס.

ובדין יו"ד שקוץ השמאלי שוה לקוץ הימין, שנראה כחי"ת, ומבואר בשו"ת חינוך בית יהודא סי' ע"ד שלפי דעת האגור[3] אין צריך לגרור רק כל עוקץ השמאלי וחוזר וכותב עוקץ השמאלי כדינו, ולפי דעת ר"י א[סכנדרנ]י[4] צריך לגרור גם רגל הימין וחוזר וכותב גם רגל הימין ועוקץ השמאלי כדינו, ואם לא יגרור רק עוקץ השמאלי יש בו משום חק תוכות. ולענין הלכה אם לעשות לחומרא נמצא קולא הוא אם שוין הקוצין ביו"דין של השם.

ובדיני כ"ף פשוטה שנעשה למעלה כעין דלי"ת ולא עגולה[5], כתב הרב"י סי' ל"ו בשם הר"י אסכנדרני דפסול ואין מועיל תיקון, ובמ"א מבואר בשם ר"מ גלאנטי דכשר, ובתשובות מהרי"ל משמע דפסול, וכתב הפרי מגדים וז"ל כף פשוטה, תמהני על הסופרים שעושים מרובע למעלה ורוב פוסקים פוסלים, ויראה דיכול להוסיף דיו לעשות עגולה, ולא הוי שלא כסדרן דצורתה עליה מקרי ותינוק מורגל במרובע. ובשו"ע של אדמו"ר כתב אם עשה לכף פשוטה זוית למעלה כמו דלי"ת פסולה ואין לה תיקון בתפילין ומזונות משום שלא כסדרן.

בסי' ל"ו כתב הרב"י בשם הרוקח שיש לכתוב למעלה מגוף למ"ד כעין וי"ו[6], ותמונת למ"ד כמו כף כפופה ועליה וי"ו, ואם נכתב תמונת למ"ד כף יו"ד מבואר בשו"ת אור ישראל[7] שפסול, והאריך בראיות שנלמד מספר תורה שנמצא טעות שפסול אפילו בחסרון קוצו של יו"ד, כל שכן בנידון דידן דפסול שלא נעשה כדינו. ועוד הביא ראי' מאם נכנס צורת אות למ"ד לתוך חלל דלי"ת דפסול, המ"א[8] כתב זה בשם רמ"א[9], וגם אם נכנס באויר הה"א או החי"ת כתב הרב"י[10] בשם הריב"ש בתשובה דפסול אפילו בלא נגיעה, והרי אנו רואים שאם ידקדק הרואה בהשגחה גמורה יבחין וידע שזו היא צואר למ"ד דלמטה, אעפי"כ פסול, ומכל שכן וקל וחומר בנידון דידן שיש שינוי והפסד בצורת האות עצמו. ועוד מבואר בשו"ת בס' אור ישראל[11] להיפוך, שכשר, מפני שאינו דומה לאות אחרת, גם לא צותה התורה לכתוב למה"ש לדקדק בכל למ"ד, אלא ודאי אם נכתב קצת יותר גדול מיו"ד נפיק מגדר היו"ד ובא לכלל גדר הוי"ו וכשר בדיעבד.

ובכל זאת באתי לבקש להאיר עיני איך לעשות ולמעשה, ולתשובת כק"ש אני מצפה,

דברי המבקש באמת, אבלי סופר סת"ם

תשובה

על דבר הדוכסוסטוס כמדומה כתוב אצלי[12] גם כן להקל.

נידון הכ' פשוטה גם כן[13] כמ"ש הפרי מגדים.

בדין היו"ד, נראה דלא דמי לחק תוכות, כיון גם קודם המחיקה הי' יו"ד יותר מחית, מפני שרגל הימני עקום מהאי טעמא שלא ידמה לחית, כמ"ש בב"י סי' ל"ו[14].

ובנידון ל שכתבו כ' ויו"ד על גביו, נראה להורות דמהני תיקון גם בתפילין על ידי הוספת דיו, ואין נפסל משום שלא כסדרן.


*) כתי"ק 1027 ח, ב – על גליון השאלה, בחתימת: אבלי סופר סת"ם. ובכת"י 232 נ, ב רשם מוה"ר ישכר בער הלוי הורביץ את מסקנת רבנו בענין ך מרובעת למעלה, ומסיים: והורה כן למעשה להסופר מ' אבלי מוויליז, בעשי"ת תקצ"ה [שהיא התשובה שלפנינו].

בענין דוכסוסטוס – ראה בארוכה שו"ת או"ח סי' יד. בענין ך פשוטה – ראה בארוכה שם סי' יח. בענין י שנראית כחי"ת, האריך מוה"ר ישכר בער הלוי הורביץ בכת"י הנ"ל ז, ב – ח, ב. וראה שו"ת חאהע"ז סי' שפז. ובענין ל – ראה שו"ת או"ח, דברים שנכתבו בשם רבנו סי' ב.

** התשובה (וכן זו שנדפסה בגליון יא ש.ז.) מוגשת ע"י הרה"ת ר' שלום דובער הלוי לוין מעוטרת עם הערותיו [יחד עם צילום גוכי"ק], ותודתינו נתונה לו.

[1]) כבוד קדושתו שליט"א.

[2]) בתשובתו שבנשמת אדם כלל יא [שבקוץ שמאלי אין תיקון מועיל דהוי שלא כסדרן].

[3]) סי' פה באות יו"ד [שבעוקץ שמאלי מועיל תיקון אפילו בתפלין, ששם יו"ד עליה אפילו בלא אותו קוץ].

[4]) שבב"י מא, א. וכן נפסק בשוע"ר סי' לו באות י

[5]) צוין לעיל סי' ב.

[6]) וכן נפסק בשוע"ר סי' לו באות ל.

[7]) סי' מו.

[8]) סי' לב ס"ק מ. הובא בשוע"ר שם סמ"א.

[9]) באהע"ז סי' קכה סי"ח.

[10] סי' לב (לג, ב) ד"ה כתב הריב"ש בתשובה (סי' קמו).

[11]) ראה שו"ת הרבנים שם סי' מז-נד.

[12]) בחאו"ח סי' יד.

[13] גם כן כתוב אצלי (ראה חאו"ח סי' יח) .

[14]) ובשוע"ר שם באות יו"ד.

Download PDF
תוכן הענינים
תשובה לכ"ק אדמו"ר הצ"צ
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות