E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישלח - י"ט-כ' כסלו - תש"ע
שונות
שינוי גי' בהסיפור של ר"י קאזיק
הרב לוי גאלדשטיין
מלמד דרדקי אהלי מנחם, ברוקלין

איתא ב"בית רבי" (לה"ק), פרק ט"ו, בקשר למאסר וגאולה של אדה"ז נ"ע, שכאשר אסרוהו, הורה אדה"ז נ"ע שגיסו, הר' ישראל קאזיק, יסע תיכף לפטרבורג.

בהמשך לזה מסופר, איך שהשר חיפש את ר' ישראל קאזיק ברחוב פ"ב למסור לו ד"ש מאדה"ז, וכאשר פגש את ר' ישראל קאזיק (בפעם השנית) ושאל אותו מה שמו, אמר לו ר"י את שמו (האמיתי, עיי"ש).

אח"כ עקב ר"י אחרי השר עד שהגיע לבית דירתו ואז נשאר ר"י עומד בחוץ.

אח"כ מסופר, וז"ל: "פתאום ראה שמחלון עליית בית השר נפל אבטיח. והבין ר"י שזהו למענו והגביהו וילך לאנ"ש. שמה פתחו האבטיח ומצאו בו צעטיל קטן כי"ק של רבינו שכתוב בו שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד..".

אמנם, בתרגום האנגלי של המאסר והגאולה (The Arrest and Liberation, עמ' 44) הוצאת קה"ת, מסופר אותו סיפור ממש, אבל בשינוי.

שם כתוב שראה ר"י איך שנפלה "מעטפה" (Envelope) מתוך החלון, והביאה אצל אנ"ש ופתחו את המעטפה וכו'.

וצ"ע האם לשינוי זה יש מקור, ואיפה המקור?

אגב, ב"בית רבי" האידית, פרק כ"ד, מסופר אותו סיפור, ושם כתוב שנפל "פּלוּצֶער" מתוך החלון וכו'. ולע"ע לא מצאתי (במילוני אידית - אנגלית) פירוש תיבת "פּלוּצֶער".

ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות