E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקרא - ב' ניסן - תשנ"ו
גאולה ומשיח
דוד המלך בחזקת משיח [גליון]
הת' מנחם מענדל אוזאן
תלמיד בישיבה

ראיתי מ"ש הת' ח.ד.ה. בגליון ח' [תשב] ובכללות צודק הוא בדבריו אך לפמ"ש יבואר יותר למה א"א לפרש שלכך נתכוון כ"ק אדמו"ר בההערה והוא בהקדים דהחילוק בין זכו ללא זכו ע"פ מה שמובא בהלכה (עי' בשד"ח מערכת האלף כלל ע' ובסנהדרין צ"ח ע"א), דבזכו א. כבר אינש אתא (עם ענני שמיא) ב. אז בא לפני זמנו הקבוע לו משא"כ בלא זכו אז יבא בעת הגאולה הקבוע.

והנה ע"פ דברי רז"ל כ"אלפים תוהו כו'" כי אלפים ימות המשיח, נמצא, שבזמנו של דוד לא הגיע עוד הזמן דבעתה, וא"כ אם היה אותו הדור זוכה לביאת המשיח (דהיינו שבהכרח שאז היה מצב דזכו), ודאי הא דדוד המלך אינו בחזקת משיח אינו חסרון, כי במצב דזכו אין צריך להגיע לחזקת משיח.

ועד"ז אם נאמר שדוד המלך בעצמו מלך המשיח, אין להקשות מזה שאז לא היה בחזקת משיח, כי אם הוא דוד בעצמו, היה מצב דזכו.

ויש להעיר ממ"ש בשיחת אחרון של פסח תשכ"ט דלומדים הסימנים דחזקת משיח מבר כוכבא, ועכ"ז צ"ע מה היה הדין לפנ"ז, ואולי י"ל כנ"ל דכ"ז שאינו ב' אלפים ימות המשיח הו"ל מצב דזכו.

והנה נשאר צ"ע מ"ש בההערה בהסוגריים גם דצדיקים הקמים מיד, דמזה משמע דגם במצב דלא זכו היה שייך ביאת המשיח באופן נס.

והשתא דאתינא להכי, יש להתעכב על דבר תמוה לכאורה, דבח"א ע' 73, מבאר כ"ק אדמו"ר ענינו של מלך המשיח והמעלה שבו לגבי אברהם ומשה ובסיום הענין (אות י"ב): דאס איז אויך דער רמז אין דער מאמר רז"ל זכו עם ענני שמיא לא זכו עני ורוכב על החמור. "זכו" דורך דער עבודה אין דברים זכים ורוחניים . . וועט זיין עם ענני שמיא, א גילוי בדרך אור ישר מלמעלה למטה. "לא זכו" אויב די עבודה איז אין די ענינים וואס זיינען נאך ניט אויסגעלייטערט, ד.ה. ענינים גשמיים וחומריים, דעמאלט וועט זיין דער גילוי פון עני ורוכב על החמור דער גילוי בדרך אור חוזר מלמטה למעלה. . .

אשר מהמשך השיחה משמע דלא זכו היא מדריגה נעלית יותר מזכו, ואשר כ"ז הוא ענין הגאולה (עיי"ש באות י"א), היפך מפשטות הגמרא שלא זכו הוא ענין של חסרון.

ובענין כזה י"ל בפשטות, אשר לא זכו אין זה ענין של חסרון, אלא דאם לא הספיקו למהר עבודתם וכיו"ב אז ישאר כמו שהיתה הכוונה מששת ימים, ואז יבוא המשיח בעתו שהיה קצוב מאז, ולכן דווקא מהמצב דלא זכו יכולים ללמוד ענין הגאולה כמ"ש באמת, כי בזכו, הכוונה שהספיקו לעשות יותר מכפי שהיה צ"ל, ולכן מוכרח המשיח לבא לפני זמנו, משא"כ לא זכו היינו שהכל הולך לפי הכוונה האמיתית, ומשיח בא בזמנו ואז מאופן ביאתו יש ללמוד מה באמת היתה הכוונה שנתמלאה ע"י ביאתו.