E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ צו - פורים - תשע"א
גאולה ומשיח
דברי הרמב"ם שבנין בית המקדש יהי' "במקומו"
הרב אליהו אליעזררייזמן
ל. א. קאליפורניא

בגליון י' (א' י"ג) כתב הרב פ. ב. במה שדייק הרמב"ם (מלכים י"א, ד) "אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וכו'. והביא שכ"ק אדמו"ר דייק במה שכתב הרמב"ם בנה המקדש במקומו ולא כתב בנה המקדש סתם או בנה המקדש בירושלים, ועיין שם מש"כ.

ולתומי חשבתי דכ"ק אדמו"ר זי"ע דן בכמה מקומות ל"תווך" בין השיטות החלוקות בנוגע לבנין ביהמ"ק השלישי. דכידוע כתב רש"י במס' סוכה דף מ"א בד"ה "אי נמי" וז"ל: "אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכל הוא יגלה ויבא משמים שנא' מקדש ה' כוננו ידיך", אך כ"ק אדמו"ר מביא ע"פ הירושלמי במס' מגילה וע"פ דברי המדרש דבנין ביהמ"ק השלישי - יהיה דוקא בידי אדם וע"י מלך המשיח. וכתב שלמרות שברמב"ם כתוב שמלך המשיח יבנה את ביהמ"ק עדיין יכול להיות שסובר שביהמ"ק ירד בנוי מן השמים. יעויין בלקוטי ערכים עמ' כ"ז שכתב ג' אופנים לתווך את שתי הדעות ושהרמב"ם יוכל לעבור שתי הדעות.

ויתכן להוסיף רמז לכך בגוף דברי הרמב"ם דאמנם בה"ד הנ"ל דייק הרמב"ם ופסק "ובנה מקדש במקומו" אך בפי"א שם ה"א כתב הרמב"ם "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וכו'". והנה כאן השמיט הרמב"ם את המלה "במקומו" וכתב רק שמלך המשיח בונה המקדש. ומדוע כאן השמיט הדבר? ושמא ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר דגם הרמב"ם הסכים לדיעה שביהמ"ק השלישי יבנה בידי שמים, אך ע"פ מה שהציע לתווך בין השיטות (בשנים מהמהלכים) דתהיה כאן מעין שותפות והבית ירד משמים, אך השערים יועמדו ע"י מלך המשיח או באופן אחר, ע"כ במקום אחד השמיט הרמב"ם את המלה במקומו לומר דמלך המשיח בונה המקדש, לומר דגורם לירידת המקדש משמים, ובה"ד הוסיף דבונה המקדש במקומו, היינו שאת חלקו המסויים מוסיף דוקא במקומו.*


*) ראה ספר השיחות תשנ"ב ע' 402 הערה 35 וזלה"ק: ועפ"ז יומתק השינוי בין התחלת הפרק לסיומו - שבהתחלת הפרק כותב ההלכה ש"מלך המשיח..בונה המקדש" (כפשוטו), משא"כ בסיומו, שמבאר הענינים שעל ידם קובעים מי הוא המלך המשיח, "בחזקת משיח", ועד "משיח בודאי", כותב "אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו",שבין פעולותיו בזמן הגלות נכלל גם בנין מקדש מעט העיקרי בגלות, בתור הכנה והתחלת ההתגלות דמקדש העתיד, כבפנים. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות