E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בא - יו"ד שבט - מ"ו שנה - תשנ"ו
פשוטו של מקרא
בפרש"י עה"פ "ויקם פרעה"
הרב עקיבא גרשון וגנער
ר"מ בישיבה

ר"מ בישיבה

;"ויקם פרעה" ופרש"י "ממטתו", והתימא מבואר.

ואפ"ל בזה כי פרעה הי' רוצה להעמיד פנים כמי שאינו מאמין במשה, ולכן הי' יכול לישון למרות ההתראות וכו' כמי שאינו דואג לכך כלל (וע"ד שמצינו להבדיל בצד הקדושה שאמר חזקיהו אני ישן על מיטתי וכו'), אבל באמת הי' לו ספיקות ב(העדר )האמונה שלו, וע"כ לא הי' יכול באמת לישון, ורק העמיד פנים לכך. וזהו שכותב רש"י שאל תחשוב ש"ויקם פרעה" פירושה שהקיץ משנתו, כי רק העמיד פנים כישן ובאמת רק קם ממיטתו.

אואפ"ל להיפך שכוונתו להורות כמה גדול הקליפה של פרעה, שאף שידע שהוא בכור, ושעד עכשיו נתקיימו כל דברי משה במילואן לא נפל דבר ארצה, מ"מ המשיך להתעקש עד כ"כ שויקם (לא רק מכסא מלכותו או כיו"ב, כ"א) ממיטתו, וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות