E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בא - יו"ד שבט - מ"ו שנה - תשנ"ו
רשימות
בענין מכת ברד
הרב יהודה פרידמן
שליח הרבי בעיר הבירה נ.י.

ברשימות חוברת כ"ז שיצא לאור לפרשת וארא [במסגרת האור נפלא, אור חדש ומחודש מתורתו של כ"ק אדמו"ר, שלא הי' מאיר עדיין מימי עולם, שזכינו שיוצא-לאור מידי שבוע בשבוע, בבחינת טעימה מהתורה חדשה שמאתי תצא], מבואר בארוכה ובטוב טעם החידוש המיוחד שבמכת ברד שלא מצינו דוגמתו בשאר המכות, שדוקא היא זו שהביאה את פרעה להודאה הכללית ש"ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים", כיון שבה הראו להמצריים שכללות שיטתם ("לי יאורי ואני עשיתני") היא היפך האמת כו', עיי"ש בארוכה.

ולא באתי אלא להעיר ~ ולהאיר, שרואים כאן שילוב מופלא שבין הרשימות להלקוטי-שיחות, אשר אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא ביניהם ~ שביאור הנ"ל בהרשימות מהוה היסוד להביאורים הנפלאים שבלקו"ש בנוגע ליחודה של מכת ברד:

א) בלקו"ש חל"א ע' 41 ואילך, מבואר החידוש שבמכת ברד, שבדברי ההתראה לפרעה נאמר (וארא ט, יח) "הנני ממטיר כעת מחר ברד גו'", "שרט לו שריטה בכותל למחר כשתגיע חמה לכאן ירד הברד" (פרש"י) ~ מה שלא מצינו בשאר המכות שהקב"ה הודיע את זמנה המדוייק של התחלת המכה ~ משום ש"בדברי ההתראה למכת ברד מצינו הקדמה מיוחדת (שלא מצינו בשאר המכות שלפנ"ז) ~ "כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי את לבך גו' בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ . . בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ", והיינו שמכה זו (יותר מכל המכות הקודמות) תוכיח ברור את כחו של הקב"ה, עכ"ל.

ב) בלקו"ש ח"ו ע' 64 ואילך מבואר בארוכה פירוש רש"י עה"פ (וארא ט, לג) "ומטר לא נתך ארצה" שנאמר בתום מכת ברד, "לא הגיע, ואף אותן שהיו באויר לא הגיעו לארץ", ועוד פירוש, "לא הוצק לארץ" ~ שהפסקת המכה היתה בדרך נס, ומאריך בשקו"ט איזה נס גדול יותר, הנס שבפירוש הא' או הנס שבפירוש הב', עיי"ש.

[כדאי להדגיש שזהו דבר חידוש שלא מצינו דוגמתו בשאר המכות. ואפילו במכת ארבה (שלאח"ז) ש"לא נשאר ארבה אחד", "אף המלוחים שמלחו מהם", הרי, שם הי' טעם וסיבה לדבר ~ כדי שלא יהנו המצריים מהארבה, משא"כ כאן, מה איכפת לי' להקב"ה אם יפלו עוד כמה גושי ברד על המצריים ~ עד כדי כך שבשביל למנוע זה נעשה נס?!].

ומבאר בה"יינה של תורה", שע"י התשובה של פרעה באמרו "חטאתי גו' ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים וגו'", נתבטל הברד שהי' ~ ככל עונש ~ תוצאה ומסובב מהחטא, והשאלה היא רק האם הי' בכח תשובתו לבטל לגמרי את החטא ובמילא את העונש, ובזה תלויים ב' הפירושים שברש"י, עיי"ש בארוכה.

וכאן רואים דבר נפלא, שהביאור ברשימה הנ"ל ~ הטעם וההסבר לכך שדוקא מכת ברד הביאה את ההודאה הכללית ש"ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" ~ הוא היסוד שעליו בנויים ב' הביאורים בלקו"ש הנ"ל בענין מכת ברד, הן בנוגע להתראה שנאמר גם זמנה המדוייק של המכה, והן בנוגע לביטול המכה ע"י התשובה, ועל ידו ניתוסף בהם אור חדש כו'.

וה' יאיר את עינינו בתורתו של כ"ק אדמו"ר, ועוד לפני שנזכה לפירסומן של רשימות נוספות נזכה ללמוד תורה מפיו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כפשוטו ממ"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות