E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח כסלו - ש"פ חיי שרה - תש"ס
רשימות
לידת אדמו"ר הזקן
הרב יוסף שמחה גינזבורג
רב אזורי, עומר

ב'רשימות' כ"ק אדמו"ר כותב דישנו ספק במקום לידת אדה"ז. ולהעיר, דבמקומות רבים (ומהם ספר השיחות תש"ה ע' 71) נזכר שנולד על יד ליאזנא.

גם נאמר שם דכשנולד אדה"ז נפטרה אמו. וצ"ע מסיפורים רבים אודותיה אח"כ, עד שסיפרה דברים לנינה אדמו"ר הצ"צ (לקוטי דיבורים ע' 1204. סה"ש תש"ה עמ' 107) וראה כל הנלקט במדורה בס' 'עטרת מלכות'.

ולפלא שהמהדירים לא העירו על כך מאומה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות