E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח כסלו - ש"פ חיי שרה - תש"ס
חסידות
פעולת ענין התפילה [גליון]
המערכת
הערות וביאורים, אהלי תורה

בגליון תשפג (עמ' 54) הקשה הת' י.י. זילברשטרום, שבכ"מ מבואר שעניין התפילה הוא המשכה למעלה מסדר השתלשלות. ולאידך הובא בכ"מ קושיית התוס' מדוע יש להתפלל כל יום והרי אדם נידון בר"ה על כל השנה. ומבואר שעניינה להמשיך מה שלא נמשך למטה בפו"מ. ולכאו' באם עניין התפילה הוא המשכה דלמעלה מהשתלשלות הרי יתכן שהתפילה שבכל יום היא ע"מ להמשיך למעלה מהשתלשלות, מה שלא נקבע בר"ה.

והעירו כמה בביאור העניין, ותורף דבריהם:

בוודאי קיים גם עניין הברכה בתפילה (המתבטאת במילים "ברוך אתה כו'") ואין הפירוש שכל התפילה עניינה המשכה שלמעלה מהשתלשלות. וזוהי קושיית התוס' דזה נקבע כבר בר"ה, וע"ז מבואר כנ"ל.

וראה בלקו"ש חי"א שיחה א' לפ' תרומה דיש בתפילה ב' עניינים: א. עניין הקב"ע המתבטא במילים "מודה אני וכו', ובאחידות הנוסח דכל ישראל. ב. עבודת התפילה בהתבוננות וכו', כל חד לפום שיעורא דיליה.

ומבאר שם, שהעבודה הפרטית דהתבוננות וכו' ממשיכה רק מספירות פרטיות. והעבודה דקב"ע שמצד עצם הנשמה, ממשיכה למעלה מהשתלשלות. וכ"מ בכו"כ מאמרים.

ולפי"ז מובנת היטב קו' התוס' והמבואר במאמרים שם, שהרי הם דנים בתוכן ברכות התפילה ולא בתנועה דקב"ע. ויש להאריך בכ"ז טובא ואכ"מ.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות