E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
י"ד כסלו - ש"פ ויצא - תש"ס
גאולה ומשיח
המשתתפים בסעודת הלויתן

הת' מ"מ רייצס
תות"ל - 770

ב"תורת חיים" פ' תולדות (יט, א), בנוגע לסעודת הלויתן: "...וזהו יעשה סעודה לצדיקים לעתיד לבוא מלויתן ושור הבר, ואבות ומשה ואהרן יאכלו בסעודה זו".

וב"מראי מקומות" שם, מעיר עמ"ש "ואבות ומשה ואהרן יאכלו בסעודה זו", שבגמ' (פסחים קיט, ב) ובמדרש (יל"ש וירא רמז צג) לא נזכר אהרן - אלא יהושע בן נון.

ויש לציין ל"מאמר שבתות ה' - ח"ב" (מהרמ"ע מפאנו), שגם שם מתאר באריכות את סדר סעודת הלויתן, ומזכיר את אהרן במפורש בין הדברים - משא"כ את יהושע אינו מזכיר. ולא באתי אלא להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות