E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויגש - תש"ס
רשימות
הערה ברשימות חוברת קפב
הרב מנחם מענדל פעלער
שליח כ"ק אדמו"ר, טווין סיטיז, מיניסאטא

ברשימות חוברת קפב שי"ל ליום ההילולא - כ"ף מנחם אב באות ג כותב כ"ק אדמו"ר וזלה"ק [הפיענוחים בחצ"ר]: "ר' שלמה פריידעש הי' מסביר נפלא. הי' מנגד על [אדמו"ר] האמצעי. והלזה [(אדמו"ר האמצעי)] אמר: שמשלמה לא רצה צונעמען (עיין [ברשימותי] לעיל ווין. הכותב) עס זאל זיין די זאך פון דקות ההסברה", וראה בהערה 21: "לעת-עתה לא הגיעה לידינו רשימה זו".

ולכאו' מסתבר לומר שהכוונה הוא להרשימה שנדפס ברשימות חוברת קפה (שי"ל לש"פ וירא כ"ף מרחשון), דהנה ברשימה זו - קפב - מדבר לפני"כ על ר' הלל מפאריץ: "להצמח צדק נסע ה' פעמים במסירת נפש ביז ער האט דערפילט רבי", ובהמשך לזה כותב גם אודות ר' שלמה ש"הי' מנגד על [אדמו"ר] האמצעי". שזהו בהמשך לאותו ענין שהיה החסיד שלא קיבל ולעומתו היה חסיד שכן קיבל ועד - במס"נ - הנשיא החדש (וידועים הדברים אודות קבלת נשיאותו של אדמו"ר האמצעי או של ר' אהרן הלוי - עי' בספר "המשפיע", ועוד).

ובענין זה מציין כ"ק אדמו"ר להרשימה "לעיל ווין" (דהיינו שמציין מהרשימה דקיץ תרצה להרשימה דחורף תרצה, שנאמרו הדברים בווין) ומדובר על ענין מעין זה שקרה בנשיאות כ"ק אדמוהרש"ב נ"ע,

וזה לשון הרשימה שם (דחורף צ"ה ווין): "[בשנת ת]רס"ג (עשרים שנה לאחר הסתלקות אדמו"ר מהר"ש) ליל ב' דחג הסוכות, אמר רשב"ץ לאדנ"ע: ולמכור בנכסי אביו בן כ'. ולכן מדובר עתה ע"ד חי בעצם, [והוסיף הרשב"ץ:] איך גלייב אז דער טאטע האט עס אייך געזאגט [בתחילה הי' פארבריינגען, ורשב"ץ קידש על יין ישן, ואח"כ שתה א גלאז ראם, וישב תפוש ברעיונותיו. אמר על המשך ר"ה ([שבו נתבאר ענין] חי בעצם [וחי להחיות])... אז ער האט דערפילט רבי. אח"כ קראוהו אל הסעודה..." עכלה"ק שנוגע לענינינו.

והיינו אותו ענין ובאותו "אויסשפראך": "ער האט דערפילט רבי", לאחר כמה שנים, וכו'*.

ולא באתי אלא להעיר ובדרך אפשר.


*) ועדיין יש לעיין שהרי הציון "לעיל רשימותי" מובא בתוך דיבורו לגבי ר' שלמה פריידעש ש"משלמה לא רצה צונעמען...", ומוכח לכאורה שאינו שייך לענין "דערפילט רבי". המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות