E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תשא - תש"ס
שונות
זכות הלומד בלימוד משניות לע"נ מישהו
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמור - אשדוד

בשנת תשל"ד שיגר הרה"ח ר' ישראל נח בעלניצקי מכתב להרב חדקוב בו שאל אם "נשאר לו איזו זכות בהפרק משניות שלומד בעד נשמת מי שהוא", והשיב לו הרחמ"א חדקוב (במכתב מכ"ב סיון תשל"ד - 'היכל מנחם' כרך ב' עמ' מה): ושמח אני להודיעו בזה כי כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל להורות כי בודאי [תיבת "בודאי" נכתבה בכתי"ק כ"ק אדמו"ר] יש לכת"ר זכות בלימוד המשניות כהנ"ל.

ואולי יש למצוא מקורו במה שמבואר לענין ההסכם דישכר וזבולון באוה"ח הק' עה"פ שמות ל, יג: "כי מה שיטול מהקודש בעד מחצית כספו לא שיתנכה מחלק הלומד ונמצא כל אחד אין בידו אלא מחצית שכר, לא כן הוא כי שקל הקודש כפול היה ונמצא כל אחד בידו שקל שלם".

ועפ"י דברי האוה"ח הנ"ל (וראה גם מדבר קדמות להחיד"א מערכת מ אות לו. פתחא זעירא להפלאה כתובות אות מו) מובן המענה לשאלה הנ"ל כי "בודאי יש זכות בלימוד המשניות" להלומד עצמו.

דהיינו שזהו בנוסף שגם עפ"י פשטות הסכם זה עפ"י חז"ל והפוסקים יש זכות, הרי לפי הנ"ל בודאי יש לו חלק שלם [ועכצ"ל שנכתב לפי שאלת השואל ולכן התשובה היתה "בודאי", ולא נחית לחלק באיזו דרגא וכמה "זכות" מדובר]. וק"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות