E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תשא - תש"ס
חסידות
בחירה במלאכים [גליון]
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת

בגליון תשעז (עמ' 77) העיר הת' לוי"צ ח. שי' בקשר להמבואר בתניא פל"ט ובכ"מ דהמלאכים אינם בעלי בחירה, ממה שארז"ל שהלקוהו למט"ט שיתין פולסא דנורא שזהו לכאו' עונש על מה שבחר שלא כפי הכוונה העליונה וכו', ונתפלא שלא העירו ע"ז, ואח"כ מסיים מדעתו שיש לבאר בזה בשני אופנים עיי"ש.

ומצאתי בע"ה בסה"מ תרכ"ט תי' מפורש ע"ז מכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע בד"ה "מי כמוכה", - (שהוא כידוע) א' מהמאמרים הקבועים לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש שהיה חוזר עליו ברבים מפעם לפעם לטהר אויר העולם, ושם בע' קסה (בהוצאה הישנה קנא):

"המלאכים אינם בעלי בחירה כלל רק כגרזן ביד החוצב בו ומה שארז"ל אפקוהו למט"ט וכן ארז"ל בב"מ דפ"ה על אלי' ומחיוהו שיתין פולסא דנורא, והיינו מפני כי .. גילה בעוה"ז רזין עילאין, י"ל שהמלאכים אלו היו תחלה נשמות, שמט"ט הוא חנוך, וא"כ י"ל שגם עתה הם בעלי בחירה, אבל שארי המלאכים הם בלתי בעלי בחירה ורק כגרזן ביד החוצב בו".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות