E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ צו - תש"ס
רשימות
בריאת הזמן [גליון]
הרב אהרן חיטריק
תושב השכונה

בגליון תשצג (עמ' 11) הביא הרב נחום גרינוואלד שי' מה שמציין רבינו בענין בריאת הזמן (ב'מ"מ, הגהות והערות קצרות לספר של בינונים' על שהיחוה"א פרק ז ע' שעה): "כי המקום והזמן מחודשים לגמרי ודלא כדעת החוקרים. יעוין מו"נ ח"ב פי"ג עיקרים מ"ב פי"ח, ע"מ מאכ"ח ח"א פט"ז, שומר אמונים ויכוח ב יז", ושאל הנ"ל למי הכוונה "דעת החוקרים", עיי"ש בארוכה. ומציין שם בסופו למאמר הצ"צ שנדפס בהוספות לסה"מ תקס"ט ע' רפא, ונדפס גם באוה"ת נ"ך כרך-ג ע' א'קסה.

והנה ענין זה נתבאר בארוכה בספר החקירה להצ"צ דף קיב, ב ואילך, דשם מעתיק לשון המו"נ והעיקרים.

ושם קיא, ב: "אבל לדברי קצת דיעות המחקרים שגם קודם בריאת העולם היה דמות זמן, ויש למצוא קצת סמך לזה ממש"כ במד"ר פ' בראשית פ"ג א"ר יהודה בר' סימון ... משמע לכאורה שקודם בריאת העולם היה סדר זמנים", עיי"ש.

ואולי אפשר לומר שהכוונה להרב חסדאי שמביא בעל העקידה, ומובא באריכות בספר החקירה שם קיד, א, וז"ל כ"ק הצ"צ שם: "אלא מדברי העקידה שמבין בדברי ה"ר חסדאי דס"ל ששייך גם מעולם ההמשך שיש בו קודם ומתאחר, ומכל מקום ח"ו שיחייב קדמות בעולם דודאי ס"ל דהעולם מחודש כי רק הוא ית' הקדמון לבדו ואין ראשית לראשיתו והשאר הכל מחודשים".

ובה'קיצור' שם כתב ש"העקידה ש"ג הביא שה"ר חסדאי פי' במארז"ל שהיה סדר זמנים קודם לכן - היינו קודם הבריאה, כי הזמן מילתא באנפי נפשיה היא ואינו נתהווה מתנועת הגלגל, ולכן אין מקום למ"ש הרמב"ם כי כשיתחייב הזמן קודם העולם תחייב להאמין הקדמות ... אבל הוא ס"ל בסברא אחרת שהזמן שהוא ההמשך בקודם ומתאחר - הוא ענין בפני עצמו, ולכן אף שלא היה שום נברא שייך מציאות הזמן, והעולם נתחדש בזמן ... ובעל העקידה ס"ל כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא", עיי"ש בארוכה. ואולי לזה היה כוונת כ"ק רבינו, ועצ"ע.

והנה דברי ה'עיקרים' מ"ב פי"ח - שמציין כ"ק רבינו - נעתק בארוכה בספר החקירה שם, וראה גם ביהל אור ע' תקסג דמבאר שם שיש זמן באצילות - שזהו הנקרא 'סדר זמנים', שאינו זמן ממש רק סדר ומקור שיהי' נמשך מזה למטה בחי' זמן, ומציין לבעל העיקרים וכתב "ודלא כבעל העיקרים שפירש להיפך ד'סדר זמנים' זהו זמן מורגש יותר מסתם לשון זמן", עיי"ש בארוכה.

ומה שמזכיר רבינו לעשרה מאמרות מאכ"ח, הנה ביהל אור ע' תקמג בהמשך להקטע דלעיל כתב וז"ל: "ובמאכ"ח אזיל בתר איפכא, אלא כי 'סדר זמנים' זהו שרש ומקור להתהוות זמן",

ובספר החקירה לג, א כ' וז"ל: "ובספר עשרה מאמרות כתב שקודם בריאת העולם אין שייך אף ההמשך הבלתי משוער".

וראה שם נג, ב: "...בעל העיקרים אף שסובר שהזמן מחודש ונברא, סובר שקודם התהוות הזמן היה בחי' המשך בלתי משוער בתנועת הגלגל, וזהו ההמשך בבע"ת של הבורא ית' שקדם לעולם ולזמן. אמנם הרמ"ע בעשרה מאמרות אם כל חי ח"א סי' טז חולק ע"ז ופי' ... שממעל לשמים אין שייך שום זמן כלל ואפילו המשך הבלתי משוער כו'".

וראה בביאוה"ז להצ"צ כרך א ע' רנז שמאריך ג"כ בפי' המדרש הנ"ל - "סדר זמנים", ומציין שבאצי' כיון שהסדר חסד גבורה ת"ת, וכן מטי ולא מטי התפשטות והסתלקות, "נמצא דשייך בהם קדימה ואיחור אשר זהו הנק' סדר הזמן, אבל לא זמן ממש ח"ו, וכמ"ש בתניא ח"ב פ"ז והוא מהאריז"ל בלקו"ת ר"פ בראשית, וע"ז איתא במד"ר פ' בראשית שהיה סדר זמנים קודם לכן", עיי"ש בארוכה. וראה גם ב'דרך מצותיך' במצות האמנת אלקות, עיי"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות