E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ראש השנה - תשס"א
גאולה ומשיח
נחלת מלך המשיח בא"י
הת' בנימין מאיר קלי
שליח בישיבת תות"ל - חובבי תורה

כתב הרמב"ם בהלכות מלכים פ"ב ה"ח: "המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשין ישראל חלק אחד משלושה עשר. ודבר זה חק לו ולבניו עד עולם".

ותמה על כך ה'מנחת חינוך' (מצוה תצז), דהנה בהלכה יו"ד באותו הפרק כתב הרמב"ם דכל ארצות כיבוש המלך הרי הם שלו, ולעומת זאת בנוגע למלך המשיח, אשר יש לו מעלה על מלך רגיל שהרי הוא נוטל חלק בא"י (אחד משלוש עשרה), משא"כ מלך רגיל, ובכ"ז כותב הרמב"ם בהלכה דלעיל שבארצות הכיבוש של ישראל הוא (המה"מ) מקבל רק חלק אחד מי"ג - דלכאורה תמוה. ע"כ תוכן דבריו.

והנה מקור הרמב"ם להלכה המובאת לעיל הוא מהברייתא בב"ב קכב, א, - "עתידה א"י שתתחלק לי"ג שבטים וכו'", כמו שצויין בשוה"ג לרמב"ם שם, וכן ציין המנחת חינוך בענייננו.

והנה בלקו"ש חל"ח שיחה א' לפ' פנחס ביאר כ"ק אדמו"ר בענין חלוקת הארץ לעת"ל אף ללוי לדברי הרמב"ם (סוף הל' שמיטה ויובל) ע"פ הברייתא הנ"ל, ותורף דבריו שם בקיצור:

דהנה המנ"ח למד בדברי הרמב"ם שאין הלוויים נוטלים חלק בא"י גם לעתיד, ודלא כפי' הרשב"ם בברייתא הנ"ל בב"ב שם (ד"ה 'ועוד תניא'), שפירש - כפשטות משמעות הברייתא - שיטלו חלק בארץ לעתיד, אמנם הסמ"ג, אשר כידוע "דרכו תמיד להלוך בעקבות הרמב"ם וברוב המקומות בספרו אינו אלא כמעתיק כו'" [- ל' יד מלאכי כללי הסמ"ג סמ"ו, שהעתיקה כ"ק אדמו"ר שם בהשיחה], כתב "דלעתיד לבוא נוטלין חלק בארץ שנאמר שער לוי אחד כדאיתא בפרק יש נוחלין". וא"כ נ"ל שגם להרמב"ם יטלו הלוויים חלק לעת"ל.

ומדייק זאת הרבי מל' הרמב"ם באיסור הנחלה ללויים "מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען" ואינו כותב כהל' הרגיל "ארץ ישראל" או "בארץ", כלומר שכוונתו שבארץ שהיא ארץ ישראל ולא היתה "ארץ כנען" - שזהו ארץ קיני קניזי וקדמוני - שם אכן יטלו הלויים חלק. ובהערה 33 מבאר דאין שייך לומר שהכוונה לארצות שנכבשו שיש לבם גדר של 'כיבוש רבים', וע"כ נחשבים כא"י כו', כיון שהסמ"ג העתיק לפנ"ז דברי הרמב"ם שהלויים נוטלים אף בזה"ז חלק בארצות שנכבשו, ומוסיף לאחמ"כ "ולעתיד לבוא נוטלין חלק אף בארץ שנא' שער לוי אחד", שבפשטות כוונתו שזהו בא"י ממש. וכן שולל הרבי לומר שהכוונה שנוחלין הלויים בארצות שהן 'כיבוש יחיד', כיון ששם לא מיקרי חלק ונחלה אלא מתנה - יעויי"ש בגוף השיחה ובההערות באריכות.

והמורם מכל זה שהעניין דחלק הלוי נוטל אחד משלושה עשר שמובא בברייתא בב"ב, אינו מדבר בכיבוש המלך (יחיד) ואף לא כיבוש רבים, אלא הכיבוש המיוחד בג' הארצות אשר דוקא בהם הלוי יטול חלק בארץ.

ולפי"ז תיושב תמיהת המנחת חינוך על הרמב"ם בהל' מלכים, שאף במלך המשיח כאשר הוא יכבוש בעצמו (כיבוש יחיד) הארץ תהי' כולה שלו כדברי הרמב"ם בהל' מלכים (פ"ד ה"י) - חוץ מהג' ארצות אשר בהם יטול המלך אחד מי"ג כמו כל השבטים (כולל הלוי). אשר לזה התכוון הרמב"ם שם ה"ח*.


*) ראה בענין זה ב'הערות וביאורים' גליון השמונה מאות ע' 9 בארוכה. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות