E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מטות-מסעי - שבת חזק - תשס"א
פשוטו של מקרא
העמלקי והכנעני יושב בעמק או בהר?
הרב ישכר דוד קלויזנר
נחלת הר חב"ד, אה"ק

בפ' שלח (יד, כה) נאמר: "והעמלקי והכנעני יושב בעמק, מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף".

והקשה ה'חזקוני' שם בד"ה יושב בעמק: "ולקמן כתיב: וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא (להלן פסוק מה)?

ומתרץ: "אלא י"ל, רובם היו יושבין בעמק ומיעוטם בהר, ואותו מיעוט נלחם בהם. וראיה לדבר מדכתיב: היושב בהר ההוא, מכלל שיש מהם יושבים במקום אחר". עכ"ל.

והנה ב'פרדס יוסף החדש' [לידידי הגה"ח וכו' מו"ה דוד אברהם מנדלבוים שליט"א] במדבר חלק א בפ' שלח (אות קמט) [ע' תקעז] הקשה על ה'חזקוני': "שם כתב דרובם היו בעמק ומיעוטם בהר, וצ"ע מנ"ל כן, אולי איפכא"? [ע"ש שהביא קושית ותירוץ ה'חזקוני' גם מס' 'ארי במסתרים'].

והנראה בזה לתרץ, בהקדים דשאלה הנ"ל כבר איתא במדרשים: ב"מדרש אגדה" [הובא ב'תורה שלמה' חלק לט ע' פב, אות ריד] על "והעמלקי והכנעני יושב בעמק" נאמר: "יושבים היו (ל' תמיהה), והלא כבר נאמר (להלן פסוק מה) וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא?, אלא כך אמר הקב"ה, עצה היא עמוקה לפני, שאם מבקשים ישראל ליכנס עמהם במלחמה מיד הם נופלים בידם, לפיכך אמר הקב"ה למשה אמור לישראל פנו וסעו לכם המדבר, ואע"פ שהם רשעים, אינו רוצה שיפלו בידם" עכ"ל.

ולפי"ז בעצם הם היו על ההר, רק "עמק" כאן הכוונה לעצה "עמוקה" של הקב"ה. וזהו ע"ד מ"ש בבראשית (לז, יד): "וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה". וכתב רש"י שם: "והלא חברון בהר שנאמר ויעלו בנגב ויבא עד חברון? אלא מעצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון" וכו'. עכ"ל. והוא עפ"י גמרא סוטה (יא, א), בראשית רבה (פד, יג).

ברם, במדרש 'ילקוט מאור האפלה' [הובא בתורה שלמה שם ע' קא אות רצה] בפסוק מ"ג "כי העמלקי והכנעני שם לפניכם" נאמר: "מהיכן בא הכנעני על הר שעיר? אלא זה זרען של נשי עשו שהן מבנות כנען". עכ"ל.

ולפי"ז יוצא שהכנעני בעצם היה בעמק, רק העמלקים לקחו את בנות הכנעני והעלו אותן אל ההר ששם היה העמלקי, וזרען נקראים "כנעני" מפני שהן מבנות כנען.

ומעתה י"ל בכוונת ה'חזקוני' שכתב ד"רובם היו יושבין בעמק" שהכוונה בעיקר לכנעני שהיו רובם בעמק, ומ"ש "ומיעוטם בהר", הכוונה ל"זרען של נשי עשו שהן מבנות כנען", שהם כמובן המיעוט של הכנענים [וגם יתכן שגם כל העמלקים ביחס לכנענים היו מיעוט], וא"ש.

והנה בפסוק [יג, כט] "עמלק יושב בארץ הנגב.. והכנעני יושב על הים" נאמר ב,מדרש הגדול': "מכאן אתה למד שבידו ואמרו, והלא אין עמלק יושב אלא בעמק, שנאמר (להלן יד, כה) והעמלקי והכנעני יושב בעמק, אלא שבידו ואמרו" עכ"ל [הובא ב'תורה שלמה' שם ע' לג, אות קנז].

ועד"ז איתא ב'ילקוט מאור האפלה': "עמלק יושב בארץ הנגב, דברו שקר, והלא כתיב והעמלקי והכנעני יושב בעמק?, אלא שאימת עמלק בלבם מעת שנלחם בהם".

וצ"ע למה הקשו מהפסוק שישבו בעמק, והלא באמת עמלק יושב בהר, כנ"ל. ובפרט לפמ"ש ב'מדרש אגדה' הנ"ל ש"עמק" הכוונה ל"עצה עמוקה" בלבד.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות