E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ מטות-מסעי - שבת חזק - תשס"א
שונות
ריבוי החומרות בירידת הדורות
הרב אהרן ברקוביץ
עיה"ק ירושלים ת"ו

לענין החומרות ודקדוקי סופרים, נתבאר בדא"ח שהוא מחמת ירידת הדורות (ראה לקו"ת מטות פד, ד ואילך; מאמרי אדה"ז, הקצרים, עמ' צג). ועוד נתבאר, שנשמות גבוהות אינן צריכות לחומרות שזקוקות להן הנשמות הנמוכות מהן (ראה מאמרי אדה"ז, שם, עמ' תקלא-תקלב).

ויש להעיר מדברי השל"ה (בית חכמה, ד"ה עוד אבאר. דף כה, ב) וזלה"ק: הנה אנחנו רואים בכל דור ודור החומרות מתפשטות.. והענין, ביותר שיש התפשטות זוהמת הנחש צריך ביותר לגדרים.. ובהתפשט זוהמת הדור צריך להתפשטות יותר איסורים.. ממילא בכל דור ודור כשראוי להוסיף חומרות אז הכל הוא מדאורייתא וכו' (יעו"ש עוד לענין השייכות בין פסקי ההלכה לבין נשמות הפוסקים).

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות