E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ח"י אלול - ש"פ כי תבוא - תשס"א
פשוטו של מקרא
רב לך
הרב אלחנן יעקובוביץ
נחלת הר חב"ד, אה"ק

דברים ג, כו רש"י ד"ה רב לך שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר.

ובשפתי חכמים "ופרוש רב לך מלשון רבנון כו'" ולפי פירוש זה הנה תיבות "רב לך" מתפרשות "אני הרב שלך" וכדממשיך (השפ"ח) מאחר שאני רבך אין לך אלא לשמוע דברי רבך כו'.

וצ"ע דא"כ למה רש"י (מהספרי) צריך להוסיף "שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר", הרי די שיאמר כיון שאני הרב שלך הרי שצריך לשמוע בקולי, ואיך נכנס בתיבות רב לך ש"הרב כמה קשה" וגם (ובעיקר) איפה נרמז פה ש"התלמיד כמה סרבן ומפציר" אף שי"ל שזה (כמו) מובן מאליו מהמשך הרב כמה קשה.

ועוד, שלפי זה האם גם בפ' קרח באמרם (במדבר לז, ג) רב לכם בני לוי, יוכל להתפרש כן.

וי"ל בדא"פ, שבפשש"מ תיבת רב (לך) היינו "יותר מדאי" וזה במילא כאומר מספיק, וזה גם פירוש הפשוט בפ' קרח (הנ"ל) כדפירש"י (בד"ה רב לכם) הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה, וכן כאן הפי' הוא יותר מדאי התפללת (בקשת), ומוסיף אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.

שענין זה הוא מוקשה מאד, והרי הקב"ה הוא ארך אפים וגדל חסד, ובלתי בעל גבול וכו' ואיך יתכן שהקב"ה ימנע ממנו מלהתפלל.

וע"ז מבאר רש"י שלא יאמרו כו', כלומר, שבאמת מצידי לא הייתי מונע ממך מלבקש עוד ועוד, אבל הרושם שמתקבל אצל העם הוא שאם התלמיד מבקש כ"כ והרב אינו נותן, הרי זה בגלל שהרב קשה, ולאידך מבינים שיש סיבה לרב, א"כ התלמיד סרבן ומפציר יותר מדאי.

ונמצא שיש כאן ענין של אי כבוד ה' וגם פוגע בכבודו של משה.

ולכאורה ענין רב ותלמיד שנקט רש"י והספרי הוא שכך רגיל אצל רב ותלמיד, ואי אפשר להשתמש כלפי הקב"ה ומשה בלשון אחרת שעל מי יגידו ח"ו הענין של "קשה", ולכן המשילו לרב ותלמיד.

אבל לכאורה משל זה של רב ותלמיד לא קשור לתיבת רב (לך), (שלא בגלל שכתוב תיבת רב נקט רש"י במשל רב ותלמיד, שאין תיבת רב (כאן) הכוונה לרב של תלמיד, ובכלל איפה נמצא בתורה תיבת רב שהכוונה לרבנות).

אלא שקצת קושי יש בפירוש זה, שאם הכוונה ב"רב לך" יותר מדאי בקשת ודי ומספיק לך, למה שלא יהי' כתוב בפירוש "די לך", כמ"ש (שמות לו, ז): "והמלאכה היתה דים" (ועוד), שהכוונה שהי' די ומספיק, הרי שהתורה משתמשת בתיבת די.

ולכן י"ל בדא"פ, הביא רש"י עוד פירוש "ר"א רב לך הרבה מזה שמור לך רב טוב הצפון לך".

שלפירוש זה יותר נוח הלשון רב (ולא די), שהרי הפירוש הוא הרבה מזה שמור לך כו', ש"רב" הוא לשון ריבוי, וזה יותר פשש"מ.

אבל לאידך לא הי' יכול

להביא פירוש זה בראשונה, שעם היות שתיבת "רב" מתפרשת יותר טוב בפי' זה, אבל התוכן "הרבה מזה שמור לך כו'" אינו נמצא בתיבות רב לך (בפשש"מ), וכן לא בהמשך של הפסוק אל תוסף דבר אלי גו', ואדרבה לפירוש הראשון יותר מובן ההמשך של הפסוק אל תוסף גו', שלא יאמרו הרב כו'.

Download PDF
תוכן הענינים