E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ח"י אלול - ש"פ כי תבוא - תשס"א
שונות
"חלום חלמתי ואיני יודע מהו"
הת' שמואל לובעצקי
תלמיד בישיבה

בגליון תתכ"א (שי"ל לר"ח מנ"א) העיר ידידי הת' ד"ה זקליקובסקי שי' על גדר החלומות וכותב שם "וגם זה רואים מכל המכתבים שהרבי אף פעם לא כותב איזה שהוא פתרון חלום רק שהם חלומות שוא וצריך לתקנן ע"י מע"ט"

אולם יש להעיר דפ"א עברה אשה בדולרים לפני כ"ק אדמו"ר ואמרה לרבי שחלמה שהרבי אמר לה אגוזים אגוזים ושואלת מכ"ק אדמו"ר מהי הכונה באגוזים וכ"ק אדמו"ר עונה לה בפרטיות ענין האגוז וכו' (ואפשר לראות זה בא' מהווידאו דפנינים מחלוקת הדולרים אינני זוכר כעת איזה)

בהמשך כותב "וגם שמעתי מחכם אחד שאפשר לומר יתירה מזו שהרבי מחליט מה יהי' החלום וצדיק גוזר והקב"ה מקיים". והנה יש להביא סימוכין למ"ש דהנה בשו"ת מן השמים מהדורת קארקא תרנ"ה שואל "על מעשה דבר הדיא שאמר דיהב ליה אגרא פתר ליה טובא ומאן דלא יהיב לי' אגרא פתר לי' בישא ואמרינן נמי דאשכח רבא ספרא דכפיל מידי' והי' כתוב בו כל החלומות הולכין אחר הפה וע"ז אנו תמהים ושואלים אם אפשר שישתנו גזירות הבורא בעבור פתרון הפותר, ואם הדבר כפשוטו שיהיו החלומות הולכין אחר הפה בין טוב ובין רע או אם אין הדבר כפשוטו דגזירות הבורא אין משתנים דבר הדיא לא הי' כ"א אפשר וא"כ הוא על מה כתוב בספרו כל החלומות הולכין אחר הפה.

והשיבו גזירה היא דוק ותשכח, ושניתי לשאול ולא ענו לי רק כבראשונה ונצטערתי והוספתי לשאול כבראשונה.

והשיבו הלא ידעת וגם שמעת כי יש אנשים שמזל תולדותם להיות עיניהם ולשונם רעה... כי יש אנשים במזל תולדותם לפתור חלומות ויתקיים פתרונם בין לרעה בין לטובה ובלבד שיהי' לפי הענין ובר הדיא הי' מהם ולא נתקיימו הפתרונים בזכותו רק במזלו... כ"ז השיבו לי בפעם הג' ואחר שעה השיבו אל תהרהר אחר דברינו זה כי האמת הודענוך וסוד עמוק" ע"כ.

Download PDF
תוכן הענינים