E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשס"ב
פשוטו של מקרא
רש"י ד"ה הנותרות (ל, לו)
הרב משה לברטוב
מגיד שיעור בכולל תפארת זקנים

בפרשת ויצא (ל, לו) על הפסוק "וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות" מפרש רש"י בד"ה הנותרות: הרעועות שבהן, החולות והעקרות שאינן אלא שירים, אותן מסר לו.

וצ"ל, הלא לבן הסיר התישים העקודים והטלואים. ואת כל העיזים הנקודות והטלואות וכו' ומשמע מזה שאת כל השאר מסר ליעקב לרעות. ואיך אומר כאן שהותיר איתו רק החולות והעקרות. ועוד לפי"ז הי' לו נס כפול, לבד שתלדנה הצאן עקודים נקודים וכו' הנה גם יוצא מזה שהעקרות נפקדו.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות