E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשס"ב
רמב"ם
טעם אי משיחת מלכי ישראל - בשמן המשחה
הרב גבריאל ציננער
רב ומו"צ בבארא פארק, ומחבר ספרי 'נטעי גבריאל'

ברמב"ם הל' מלכים פ"א ה"י "אין מושחין מלך ישראל בשמן המשחה אלא בשמן אפרסמון". והביא בכסף משנה דהיינו דוקא בדאיכא מחלוקת. והקשה דהרי שאול נמשח אע"פ שלא הי' מחלוקת עיי"ש. וי"ל שהרי כבר העיר התוס' כריתות (דף ה, ע"ב) ד"ה "מלכי ישראל": "מדוד ואילך, דכתיב ביה מיעוט, זה טעון משיחה ולא אחר, אבל שאול דהוי קודם לכן, נמשח". וה"נ רש"י (שם) "ולא מלכי ישראל: משבא דוד, אבל שאול נמשח".

והטעם נראה מהרמב"ם שם ה"ז דלא זכה דוד בכתר מלכות רק אחר שנמשח, והרי המלכות לו ולבניו עד עולם, ומשו"ה לא שייך משיחה במלכי ישראל דהמשיחה גורמת שלא תיפסק מלכותו לעולם, וזה לא שייך במלכי ישראל שתפסק המלכות מביתו וכמש"כ הרמב"ם (שם ה"ט). אבל קודם שנמשח דוד ולא זכה עדיין במלכות עולמית, לא היתה מניעה למשיחת שאול1.


1) ראה לקו"ש חכ"ה עמ' 111 בענין זה. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות