E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ דברים - שבת חזון - תשס"ב
שונות
בנוסח התפילה של אדמו"ר הזקן
הרב משה אלעזר רפופורט
ציריך, שווייץ

לפני כמה שנים העירני אאמו"ר שיחי', שבסידור תהילת ה' יש שינוי בנוסח קבלת שבת בהמזמור "ה' מלך תגל" בהשוואה להנוסח המודפס בתהילים. בהסידור נדפס "ותחל" בסגול תחת החי"ת. משא"כ בסידורים אחרים וגם בספרי תהילים הנדפסים - הניקוד הוא בציר"י. אאמו"ר שיחי' הוסיף, שידוע שצדיקים שינו לפעמים דברים כגון אלו ע"פ כוונותיהם.

כיון שידוע לי דברי רבינו שהסידור הנ"ל הוא צילום מסידור "עבודת השם ראם ווילנא", ושמפני כמה סיבות נפלו בו טעויות, ע"כ הסתכלתי לשם השוואה בכמה סידורים אחרים - ומצאתי:

בהסידורים: "תפילות לכל השנה דא"ח"; "תורה אור"; "רוסטוב" - נדפס בסגול ולא בציר"י. משא"כ בסידור "עבודת השם ווילנא" - נוסח ספרד-פולין, שנדפס בתקופה ההיא וצורתו כצורת הסידור שלנו, נדפס בציר"י כפי הנהוג ב"עולם". א"כ מסתבר, ש'הסגול' בסידורנו הוא בכוונה תחילה (ולא מפני פליטת הקולמוס).

לאחרונה, חברת קה"ת הוציאה לאור את הסידור תהילת ה' בהוצאה חדשה, ושם "תיקנו" ה'סגול' ב'ציר"י'. וע"כ נפשי בשאלתי: האם יש למאן דהו מושג בכהנ"ל?

אגב, שמעתי פעם מהרה"ח ר' אליעזר ננס ע"ה בנוגע לסידור רוסטוב, שאדמו"ר הרש"ב נ"ע הורה להדפיס הסידור הנ"ל, בנוסח האר"י; בנוסח פולין, ובנוסח אשכנז - בכמה אלפי עותקים, לצורך הפליטים הרבים שהגיעו בתקופה ההיא בחוסר כל. ולכן הסידור הזה נדפס בפורמט קומפקטי, שיהי' נח לטלטולי הדרך (ואולי גם מפני ההוצאות). ולכן, אם יש למאן דהו האפשרות להשוות בהג' נוסחאות שהדפיסו ברוסטוב בזמנו, האם דייקו בהמלה הנ"ל, יהי' זה לתועלת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הלכות בית הבחירה