E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ עקב כ"ף מנחם אב – שנת הששים - תשס"ד
גאולה ומשיח
שלימות הגאולה
הת' יואל נפרסטק
תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון מביא הרבי פי' הפשוט ש"בית" קאי על הביהמ"ק השני, ואח"כ מביא הלשון בלקו"ת: שלש גאולות הן.

והנה בהמאמר מוסיף טעם שבלקו"ת מדובר במעלת גאולה שלישית, כי הגאולה השלישית היא נעלית יותר מהמעלה דביהמ"ק השלישי – כמובן מזה שהגאולה (קיבוץ גליות) תהי' לאחרי בנין ביהמ"ק. ובהערה 11 מציין הרבי פס"ד ברמב"ם הל' מלכים פי"א (בתחלת הפרק ובסופו).

והנה בשיחת ש"פ חיי שרה תשמ"ז (ס"ו) מבאר הרבי שעיקר המעלה יהי' כשיהי' קודם קיבוץ גליות ואח"כ בנין ביהמ"ק, ומה שהרמב"ם כותב – זהו רק מה שמוכרח עפ"י הלכה. ונמצא שמה שקיבוץ גליות באה אחר בנין המקדש אינו מעלה. וצ"ע הביאור בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות
הלכות בית הבחירה