E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תצא - תשס"ד
הלכה ומנהג
הערות למהדורה החדשה דשוע"ר
הרב מנחם מענדל רייצס
קרית גת, אה"ק

בהערות כ"ק אדמו"ר לקונטרס "בד קודש" לאדמו"ר האמצעי, בהערה ד"ה "שגם . . השרים הגדולים", מביא כ"ק אדמו"ר פסק דינו של המג"א באו"ח סי' רכד סק"ה, שמברכים ברכה בעת ראיית פני שרים גדולים (ולא רק בעת ראיית המלך עצמו) - ומעיר כ"ק אדמו"ר על כך, ש"כיון דאדה"ז לא הביאו בסדר ברה"נ שלו (פי"ג ס"ט) משמע (לכאורה) דלא ס"ל". עכ"ל.

- והוא דלא כקצוה"ש, שכן הביא פסק זה של המג"א (בסס"ו סקי"א).

ולא ראיתי מביאים הערה זו - שהיא הערה להלכה למעשה - בשי' אדה"ז בספרי הליקוטים, לא ב"שערי הלכה ומנהג" ולא בהערות למהדורה החדשה של שו"ע רבינו.

ולא באתי אלא להעיר, על מנת שיוסיפו ויציינו במהדורה הבאה.

ומענין לענין באותו ענין:

בסקס"ה ס"ב כ' אדה"ז "אכל דבר שחייב לברך בורא נפשות רבות ברכה אחרונה ושכח והטיל מים יברך תחלה אשר יצר ואח"כ בנ"ר מפני שברכת אשר יצר תדירה יותר וכל התדיר מחבירו קודם לחבירו". ובהערות במהדורה החדשה ציינו "ראה לעיל סי' ז ס"ז" - ששם מופיעה אותה ההלכה.

אבל, לא ציינו (כדרכם) להשינויים מהכא להתם, והעיקרי שבהם - שכאן מדבר אדה"ז על ברכת בורא נפשות רבות, בעוד שם הוא כותב סתם ברכה אחרונה. ובאמת שכבר עמד ע"ז הרא"ח נאה ז"ל בס' קצות השולחן סי' ס, בבדה"ש סכ"א. עיי"ש.

וכיון שנוגע לפשט לשון אדה"ז - יש להעיר ע"מ שיוסיפו ויציינו במהדורה הבאה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות