E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ כי תצא - תשס"ד
הלכה ומנהג
כתיב 'הודו' שבסידור אדה"ז [גליון]
הרב לוי יצחק ראסקין
מהדיר 'סידור רבינו הזקן עם מקורות ציונים והערות'

דומ"ץ בקהילת ליובאוויטש - לונדון, אנגלי'

בגליון האחרון (תתפג) כותב הר' ג.א. דברי ביקורת על סידור תהלת ה' החדש, במה שכתבו 'הדו' (למנחה של ערב שבת) חסר, שא"כ אינו מתאים עם הגימטריא של פירוש הבעש"ט. ושוב כותב שראה שכן הוא בסידור 'תורה אור'.

ואני תמה, מה ראה למהר לשלוף קולמוסו מבלי לעיין בספרי תהלים עם מסורה, וביותר, אחרי שראה שכן הוא בסידור תורה אור, למה לא חזר מדבריו החריפים בבקרו סידור תהלת ה' החדש. [ולי ידוע שהמדפיסים שיחיו, הן של קה"ת באה"ק ת"ו והן של נ.י., שמו את הסידור תורה אור להיות נר לרגלם בכל מקום של ספק].

ברם אם תעיין בתהלים עם מסורה (כמו זה שבספר רשימות הצמח צדק על תהלים (יהל אור)) תראה שעל פי מסורה מלת 'הדו' כתובה חסירה, ואין לה חבר בתנ"ך. (וכן הוא בהתהלים 'אהל יוסף יצחק' הנפוץ).

ולגבי פירוש הבעש"ט, הרי יש לתרץ בפשיטות, שהרי יש כאן קרי וכתיב, והכתיב הוא חסר, ואילו פירוש הבעש"ט קאי על הקרי. פירוש על מה שהכתיב הוא חסר לא מצאתי לעת עתה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות