E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' חשון - ש"פ חיי שרה - תשס"ה
פשוטו של מקרא
ד"ה - "רק אין דבר"
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפרש"י פרשת חוקת ד"ה רק אין דבר (כ, יא): "אין שום דבר מזיקך", עכ"ל.

לכאו', הסבר הפסוק צריך להיות (לא "רק אין דבר", אלא) "אין דבר רק ברגלי אעברה". ועל דרך שכתוב בפרשת דברים (ב, כח): "... רק אעברה ברגלי". ועיין גם בפירוש התורה והמצוה להמלבי"ם וז"ל: "ושעור הכתוב אין דבר רק ברגלי אעברה", עכ"ל.

וצריך עיון למה לא כתב רש"י כאן "סרסהו ודרשהו", על דרך שפירוש בכמה מקומות. גם צריך להבין למה העתיק רש"י תיבת "רק" מן הכתוב, שהרי אינו מפרש אלא רק תיבות "אין דבר"*.


*) אולי י"ל שפירוש הפסוק "רק אין דבר" הוא: "רק" שהדבר היחידי שיש, הוא "אין דבר" שאין שום בעי', וכפרש"י "אין שום דבר מזיקך", ז.א. שמילת רק הוא כפשוטה שפי' כמו בכ"מ שלא יש שום דבר אחר אלא זה, (ולא הוצרך רש"י לפרשו), אבל המילים "אין דבר" צריכים ביאור, ומפרש רש"י שאין שום דבר מזיקך, (כולל מילת רק בהד"ה לומר שזה המשך ודיבור אחד, שבנ"י מבטיחים לאדום שאין לך ממה לפחד כי "רק אין דבר" שהדבר היחידי שיש פה הוא "אין (שום) דבר (מזיקך)" והוסיפו מילת רק להדגיש את הענין שאין ממה לפחד כלל. (וע"ד שרש"י מוסיף ומפרש שאין שום דבר מזיקך)). - המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות