E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ' חשון - ש"פ חיי שרה - תשס"ה
הלכה ומנהג
טיסה באוירון בשבת (וקו התאריך) [גליון]
הרב אלחנן לשס
משגיח בישיבה

בגיליון העבר (ע' 139) שאלו בענין נסיעה על קו התאריך כשעדיין קדושת שבת על היבשה, אף שהטיסה ייגמר לאחר צאת השבת, והכותב פירט ששאלה זו לא היתה ע"ע כי לא היו טיסות עם בעי' הנ"ל עד לאחרונה.

ובאמת אי"ז נכון כלל, כי כבר עשרות בשנים שישנם טיסות מאטוסטרלי' לאיזור יפן היוצאים במוצ"ש באופן כזה אשר (בקיץ) תמיד יש תקופת זמן בטיסה שעדיין שבת ביבשה. וישנם סוחרים יר"ש הטסים בטיסה זו. ושמעתי מהם שהרב שהתיר סומך על הדיעה אשר האוירון הוא רשות בפ"ע לענין זה, ולא חל עלי' קדושת השבת עד שינוח במקום ביבשה שקדושת שבת עליו. ומכיון שהטיסה מגיע ליעדה (במקרה זו: יפן) אחר צאת השבת, אי"כ מקום לחשש, ע"כ.

Download PDF
תוכן הענינים
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות