E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשס"ו
נגלה
"הוצאות הוה ליה למיתני" לפי שיטת רש"י
הת' יוסף שלמה גרינוולד
תלמיד בישיבה

שבת ב, א מתניתין:"יציאות השבת שתים שהן ארבע כו'", ובתוס' ד"ה "יציאות": "הוצאות הוה ליה למיתני אלא נקט יציאות לישנא דקרא 'אל יצא איש ממקומו', ודרשינן מינה הוצאה אל יצא עם הכלי ללקט המן".

והנה ברש"י ד"ה "שתים שהן ארבע בפנים": "... ופ' הזורק נפקא לן מ'ויצא משה ויעבירו קול במחנה . . לא תפיקו מרה"י לרה"ר..." ומשמע מדברי רש"י שאת איסור 'הוצאה' אנו לומדים מהפסוק 'ויעבירו', ולא מהפסוק 'אל יצא איש ממקומו'.

ולכאורה צ"ע דלפי שיטת רש"י הא הוה ליה למינקט לשון "הוצאות" ולא יציאות, ואבקש מהקוראים להעיא בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות