E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשס"ו
חסידות
מצוות ברה"ר
הרב מ"מ מלול
ר"מ בישיבת תות"ל מאנטרעאל

בסה"מ תש"ד בד"ה ת"ר נר חנוכה (עמ' 81) כתוב: "וצ"ל למה צריך להיות נ"ח לרה"ר דוקא, והרי לא מצינו שום מצוה שצ"ל עשייתה ברה"ר דוקא, לבד פרה אדומה שהייתה עשייתה בחוץ, ובימי עזרא קראו בס"ת ברחוב, ולבד זה לא מצינו שום מצוה שצ"ל ברה"ר דוקא כ"א נר חנוכה"

ובהערת כ"ק אדמו"ר שם: "ובימי עזרא: נחמי' ח, ג. וצע"ק מיומא סט, ב". ע"כ.

וכנראה הכוונה למה דאיתא ביומא שם דקריאה זו דעזרא היתה בבית המקדש כדאיתא שם: "דתניא היכן קורין בו בעזרה ראב"י אומר בהר הבית שנאמר ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים". ולפי זה הצע"ק הוא איך מחשיב המקרה של עזרא כמו דבר שהיה בחוץ (רה"ר) והרי הא דעזרא הי' בהר הבית!

וצע"ק דלכאורה מצינו עוד שני דברים שהיו צ"ל ברחובה של העיר. א' לגבי עיר הנדחת (ברמב"ם פ"ד ה"ו) "ומקבצין את כל שללה אל תוך רחובה, ואם אין לה רחוב עושין לה רחוב" היינו שזה דוקא ברחוב וב' לגבי תענית איתא ברמב"ם (פ"ג ה"ז) "מתריעין ומתפללין ברחוב העיר"

ואבקש מהקוראים להעיר בזה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות