E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשס"ו
הלכה ומנהג
תפילין דר"ת באמצע הראש ממש? [גליון]
הת' גדלי' ליברמן
תלמיד בישיבה

בגליון תתקיג כתבתי להוכיח שמניחים תפילין דר"ת באמצע רוחב הראש ממש ומה שכתב אדה"ז בפסקי הסידור "ובתפילין דרש"י" וכו' אינו הטעם שצריכים להניח התפילין באמצע רוחב הראש אלא ראי' שזה שצ"ל באמצע (מטעם שיהי' כנגד בין העינים) הכונה היא באמצע ממש.

ובגליון העבר (עמ' 75) הקשה הת' ד.ח. שלכאורה זה רק ברש"י ולא בר"ת, דלר"ת א"צ לדקדק בזה מאד מפני שבסדר שהם כתובים יש יותר מחריץ, עוד כתב וביאר באופן אחר ממה שהתחיל שלר"ת ימין ושמאל אינו מתייחס להראש אלא להבית ומזה רצה להוכיח שלר"ת א"צ להיות באמצע ממש, ע"ש.

אבל כד דייקת שפיר אינו כן (וכמו שכתבתי בגליון תתקיג) דהנה לפי פשטות הגמ' ימין ושמאל קאי על הבית, ולכן הקשה שם ר"ת על רש"י אמאי פלגינהו לקרות ב' הראשונות מימין וב' האחרונות משמאל וכו' וע"ז מתרץ הרא"ש שלפי רש"י הימין ושמאל קאי על ראש האדם המניח וא"כ שפיר קורא ב' הראשונות מימין כיון שצ"ל באמצע הראש (ממש) ע"ש.

והנה בפשטות סברת המחלוקת בין רש"י ור"ת לפי הרא"ש אינה אם צ"ל באמצע הראש ממש או לא, אלא אם ימין ושמאל קאי על הבית או על הראש, אבל זה שצ"ל באמצע הראש ממש אינו קשור למחלוקת רש"י ור"ת אלא זהו דבר פשוט ומובן מאליו, והטעם (המקור) הוא לכאורה כדי שתהא כנגד בין העיניים.

והאמת היא שיתירה מזה שאפי' אם נאמר שיסוד המחלוקת לפי הרא"ש הוא אם צ"ל באמצע רוחב הראש ממש והיינו שר"ת אינו לומד כרש"י משום דא"א לומר שימין ושמאל קאי על הראש שלדעתו אינו צ"ל באמצע הראש (משום שהוא אינו סובר שבין עיניך הכוונה היא באמצע הראש ממש), משא"כ רש"י סובר שצ"ל באמצע הראש ולכן הוא יכול ללמוד שימין ושמאל קאי על הראש, זה ג"כ אינה סיבה שלא להקפיד בתפילין דר"ת להניח באמצע הראש ממש, כיון שזה שר"ת סובר שא"צ להיות באמצע ממש אינו קשור לעצם מחלוקתם בסדר הפרשיות אלא עוד דין שר"ת אינו סובר שצ"ל באמצע רוחב הראש ממש כדי שתהא כנגד בין העיניים אבל אנן דלא פסקינן הכי אלא פסקינן שכן צ"ל באמצע הראש אזי לא שנא ברש"י ולא שנא בר"ת. וכפשוט, ע"כ בדברי הרא"ש.

ולכאורה זהו ג"כ כוונת אדה"ז בפסקי הסידור שאל"כ מנין שרש"י סובר שימין ושמאל קאי על הראש אלא ע"כ זהו לתרץ קושית ר"ת, וא"כ נמצא שזה שכתב "ובתפילין דרש"י" וכו' זה ראי' שזה שצ"ל באמצע הראש הכוונה היא באמצע הראש ממש.

ובאמת מעצם הענין מוכח כן דהלא הברייתא באה ללמד את סדר הפרשיות בתפילין ולא איך להניחם וא"כ אם ללא הברייתא אינו צ"ל באמצע ממש, א"א לומר שמהברייתא רואים שצ"ל באמצע ממש. אלא רואים שהפשט בהברייתא אינו ימין ושמאל הראש אלא או כפירוש ר"ת או כא' התירוצים על דברי רש"י (עיין במעדני יום טוב מה שהביא מתשובת הרמב"ן), אלא ע"כ זה שכתב אדה"ז "ובתפילין דרש"י" הוא ראי' שזה שצ"ל באמצע, הכונה היא ממש אבל הטעם שצ"ל באמצע הוא כדי שתהא כנגד בין העינים1. שוב ראיתי בספר קצות השלחן ס"ח ס"י שכתב וז"ל: "ויזהר שתהא התפילה באמצע רוחב הראש ממש ומוסיף בסוגריים כדי שתהא כנגד בין העיניים ומציין להסדור. וזה בדיוק כמו שכתבנו2.


1) היינו שאדה"ז לומד שזה שכתב הרמב"ם בהלכות תפילין פ"ד ה"א הובא בשו"ע סי' כז שצ"ל באמצע רוחב הראש כדי שתהא כנגד בין העינים כוונתם היא באמצע ממש.

2) ולהעיר בהפסקי סידור של הגרא"ח נאה שמביא כל החילוקים שבין הסידור להשו"ע, ואינו מביא כלום בענין דהתפילין צ"ל באמצע הראש ממש וזה מתאים עם מה שכתבנו וראה הערה קודמת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות