E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל-פקודי - פרשת החודש - תשס"ו
הלכה ומנהג
מכירת חמץ גמור
הרב חיים רפופורט
שליח כ"ק אדמו"ר, רב ומו"ץ - לונדון, אנגלי'

בספר 'אוצר מנהגי חב"ד' על חדשי 'ניסן, אייר, סיון', עמ' פ, בענין "מכירת חמץ גמור" [שיש מקפידים שלא למכרו1], כתב ידידי הרה"ח ר"י מונדשיין שי' וז"ל: "א. אצל אדמו"ר הצמח-צדק [בזקנותו], מכרו לגוי חלה, שיהי' לו מה יאכל במוצאי חג-הפסח (לשמע-אזן, עמוד 58). ב. גם בשטר המכירה של אדמו"ר מוהרש"ב כלולים מוצרי חמץ גמור ג. בצאנז ובבאבוב גם כן לא נמנעו מלמכור חמץ גמור (הגדת צאנז, עמ' קעה. עיי"ש), וכן הוא בהגדת ראפּשיץ (אות ו). וראה בס' מנהג ישראל תורה (עמ' רכד), נטעי גבריאל (א, עמ' קכג), חילוקי מנהגים אם מכרו חמץ גמור". ע"כ מ'אוצר מנהגי חב"ד'.

ויש להעיר ג"כ ממ"ש בשו"ת 'ציץ אליעזר' ח"כ סי' נא: "על אשר פעמים רבות הוא נשאל מאנשים שנשארו להם דברי חמץ שהם יקרי ערך כמו מוצרי בשר ודגים מוקפאים שמעורבים בחמץ, כי מחד גיסא מי שירצה להחמיר ויזרוק את המוצרים הללו הרי לכאורה יעבור אלאו מה"ת דבל תשחית, ומאידך גיסא הרי סו"ס יש מצות ביעור חמץ, וע"כ איך יש לנהוג בענין זה - תשובה, דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, והמחמיר איננו עובר כלל וכלל על בל תשחית דאין כל מצוה למכור חמצו, ומקיים איפוא עיקרא דדינא המ"ע דתשביתו, והמקיל ג"כ איננו עובר על איסור, וחוץ מה שרובא דרובא אינשי, כבעלי החנויות והדומה להם מוכרים במכירתם גם חמץ בעין, ונותנים להם כתב הכשר שמכרו חמצם כדין, ידענא גם בתלמידי חכמים וגדולי תורה עוד מהדור הקודם שמכרו גם חמץ בעין ובמוצאי חג הפסח האחרון היו מכבדים בהם בני תורה שבאו לכבדם ולאחלם, עם צאת החג".

הרי שתלמידי חכמים אלו: א. מכרו חמץ גמור לחה"פ; ב. אכלו מהחמץ שנמכר 'בפרהסיא' תומ"י במוצאי חג הפסח.

ואולי י"ל הטעם (וכמדומה שראיתי כן אבל אינני זוכר איפה) דהוא כדי להוציא מלבן של הלועגים על תקנות חז"ל2 ומטילים בהם דופי ר"ל והם אומרים3 שאין המכירה אלא כאמתלא לעבור על ד"ת (עפרא לפומייהו). וע"כ עשו 'מעשה רב' להראות כח המכירה ולהורות שאין בחמץ שנמכר שום נדנוד איסור ואפילו חשש רחוק ד'חמץ שעבר עליו הפסח'4.


1) בנוסף למה שציין ב'אוצר מנהגי חב"ד' שם, יש לציין ג"כ לשו"ת שבט הלוי ח"ט סק"כ שכתב: "בענין מכירת חמץ ממש בעין אשר החמירו כמה גדולי ישראל, והטעמים ידועים, מכ"מ שאל האיך לנהוג כאשר באים אנשים שנשארו להם דברים יקרי ערך כקופסאות בשר וכה"ג שיש תערובת חמץ, דאם יאבדם איכא חשש מלאו דבל תשחית. הנה אם הי' נהוג זה מעיקר הדין אין כאן לאו דבל תשחית דהותר מכללו במקום תועלת או הלכה, וקרוב דגם אם נהוג זה שלא למכור חמץ ודאי אינו מעיקר ההלכה מכל מקום כלפי מי שמחמיר בזה אין חשש בל תשחית, מ"מ בעיקר המנהג גם אנחנו מחמירים על עצמינו שלא למכור חמץ גמור, אבל ידוע שבשטר מכירה של מרן הח"ס שעשה לרבים (לא באופן פרטי) הי' כתוב גם מכירת לחם, מכ"מ אינו לגמרי כדידן דאז היו מוכרים כל אחד בפני עצמו לגוי שלו, לא כהיום שיש מכירה כללית של רבים שבודאי החשש של ערך המכירה גדול יותר, מכ"מ העיקר שיהי' נמכר כהלכה ע"פ המבואר בפוסקים, ואז מי שמוכר גם חמץ גמור, אין בידינו למחות בו".

ובשו"ת 'ויען יוסף' אורח חיים סי' רכד: "על דבר מכירת חמץ אני רגיל לדרוש שכל בעל נפש יראה שלא יהי' לו חמץ גמור למכירה, אך אם נשאר לו ואינו יכול להחזירו להסוחר אני מיקל. ולהסוחרים ג"כ אני מיקל שימכרו עם מכירת חמץ שלהם חמץ גמור, כי אי אפשר בלא"ה.

2) וע"ד יומא ב, א ובכ"מ: "כדי להוציא מלבן של צדוקין". וראה רמב"ם הל' תמידין ומוספין פ"ז הי"א: "וכל כך למה מפני אלו הטועים כו'". ועד"ז בדוכתי טובא.

3) ראה אג"ק רבינו זי"ע חי"ז אגרת ו'תעח: "אייער פראגע, אויף מלחמה געגען פשרות, אין דער צייט ווען ווי איר דריקט זיך אויס איז תורה שבכתב ותורה שבעל פה, איז פול מיט פשרות [=הדגשת המעתיק], כמו פרוזבול, מכירת חמץ וכו' [=הדגשת המעתיק]. זעלבסט פארשטענדליך, אז פשרה מיינט, ווי אין ענגליש "קאמפראמייס", ד.ה. מאכען פשרה מיט תורה, אבער פרוזבול און ענליכעס וועלכעס שטייט אין תורה, תורה שבכתב און תורה שבעל פה[=הדגשת המעתיק], וואס ווי געזאגט אויבען, איז דאך דאס אלס געגעבען געווארען צו משה מסיני, איז דאך דאס א חלק פון תורה אזוי ווי עשרת הדברות וכו'".

4) להעיר מהמובא ב'אוצר מנהגי חב"ד' הנ"ל עמוד רמ מספר 'תולדות הכהן' (עמוד 53) על הרה"ק ר' צדוק הכהן מלובלין, שהקפיד על מי שחיפש עבורו אחר חגה"פ יי"ש שלא נמכר קודם הפסח, שהרי המכירה הועילה לאיסור דאורייתא, ואיך לא תועיל עבורו?!

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות