E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהר-בחוקתי - תשס"ו
שונות
העדפת מטרה חשובה להוצאת ממון
הרב מרדכי מנשה לאופר
שליח כ"ק אדמו"ר - אשדוד, אה"ק

בשיחת מוצש"ק פר' משפטים תשל"ט ('אשכילה בדרך תמים' עמ' 149): "יש לך כסף "מיותר" - תן זאת לצדקה לזכות הרך הנימול או להכנסת כלה [במקום לנסוע, דוקא מעבר לים, להשתתף בברית, חתונה או תנאים של קרובו, בן דוד או חבר כיתה]".

ועד"ז במענה מכ' טבת תשכ"א (כפר חב"ד גליון 1186 עמ' 29) בנוגע לבזבוז כסף בחתונות:

"והאומנם מחוייב הנני להיות חלק מהצרמוניה ושתונצח אח"כ באלבום בשביל המזכרות בכלל ושמחירו סכום המספיק להחזקת כתה גדולה בישיבה במרוקו במשך שישה חודשים ויותר" [וראה גם 'התוועדויות תשמ"ב כרך ב' עמ' 1083 (ובכמה מכתבים ב'שערי צדקה')].

ולהעיר עד"ז משו"ת שואל ומשיב מהדורא חמישאה סימן לט:" על מה שנהגו לשרוף בגדים עליו בל"ג בעומר והם עוברים בל תשחית . . וחושבין ההמון שמצוה הם עושים . . ואני ערב להם שאם היו לוקחים אותו ממון והיו מפרנסים עניי א"י בזה שיותר היה ניחא לרשב"י והנאה לו והנאה לעולם".

(ואמנם מן המשיבים על טענה זו (הובא בשד"ח - נעתק ב'המועדים בהלכה' (לרש"י זוין עמ' שג) שאכן מי ש"ירצה להעלות על המוקד בגד יקר הממונים מודיעים כי לא נכון לשרפו במדורה ומקדישו ומוכרים אותו ומחלקים ממונו לעניים לכבוד צדיק".)

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
שונות
הוספה