E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשס"ז
פשוטו של מקרא
אין לה – עיין עלה [גליון]
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בקובץ האחרון הבאתי את הגמרא ביבמות )ע, א): "ת"ר וזרע אין לה אין לי אלא זרעא, זרע זרעא מנין ת"ל וזרע אין לה מכל מקום, אין לי אלא זרע כשר זרע פסול מנין ת"ל וזרע אין לה עיין עלה והא אפיקתי' לזרע זרעא, זרע זרעא לא איצטרך קרא, בני בנים הרי הן כבנים, כי איצטריך קרא לזרע פסול".

והקשיתי, הרי גם רש"י עה"ת פירש שבני בנים כבנים, וכמו שהבאתי שם כמה ראיות לזה. ואם כן אינו מובן לכאורה:

א. רש"י בפרשת קדושים (כ, ג) בד"ה כי מזרעו נתן למלך פירש: "לפי שנאמר מעביר בנו ובתו באש בן בנו ובן בתו מנין ת"ל כי מזרעו נתן למלך זרע פסול מנין ת"ל בתתו מזרעו למלך".

ואם בני בנים כבנים למה נאמר שני יתורים בפרשת קדושים בנוגע למולך והרי לבן בנו ובן בתו אין צריכים היתור של כי מזרעו נתן למלך.

וראיתי בתורה תמימה שעמד על זה וכתב וז"ל: "וצ"ע דבכ"מ בגמרא מבואר דבלשון בן ובת כלול גם בן הבן ובן הבת ומסברא, כמו ביבמות סא, ב אומרו בסברא הוא דבני בנים הרי הם כבנים, וכן שם ע, א, וביומא סו, ב אוקים הפסוק בפרשה ברכה את בניו לא ידע בבן בתו מישראל ובקדושין סח, ב כי יסיר את בנך, בן בתך קרי בנך, ועוד הרבה, וא"כ למה כאן רבי לבן הבן ולבת הבת, ואפשר לומר דמנהג העובדי כוכבים הי' להעביר למולך רק את בניהם ממש, וא"כ הו"א דהצווי הוא רק על בנו ובתו ממש, לכן דרש על זה ביחוד". עכ"ל.

ב. למה פירש רש"י בפרשת תצא (כה, ה) בד"ה ובן אין לו: "עיין עליו בן או בת או בן הבן או בת הבן או בת הבת" והלא אין צריכים לדרשה זו כלל שהרי בני בנים כבנים.

וראיתי בתורה תמימה בפרשת אמור (כב, ג) שהביא דרשת הגמרא הנ"ל "ת"ר וזרע אין לה אין לי אלא זרעה, זרע זרעה מנין ת"ל וזרע אין לה מכל מקום".

וכתב על זה וז"ל: "והנה בגמרא כאן דחו דרשה זו ואמרו דזרע זרעא אין צריך קרא דסברא הוא דבני בנים הרי הם כבנים ובכ"ז העתקנוה מפני כי כפי הנראה מפשטות לשון הגמרא הרי זה מ"ש א"צ קרא דחויא בעלמא ובאמת דרוש ללמוד זה מפסוק זה כהס"ד בגמרא, וגם מצינו בגמרא דשאלו מנא הא מילתא דאמור רבנן בני בנים הרי הם כבנים [עיין יבמות סב, ב וברש"י שם] אלמא דאין הסברא פשוטה כל כך וכ"מ מלשון הרמב"ם בהל' תרומות פ"ו הי"ב שכתב בענין זה אפילו זרע זרעה עד סוף העולם שנאמר וזרע אין לה הרי דס"ל דאליבא דאמת קיימא דרשה זו אדין זה". עכ"ל.

וזה מחזק מה שכתבתי לתרץ בקובץ הנ"ל לפירוש רש"י, שזה שמצינו שרש"י פירש שבני בנים הרי הם כבנים הוא רק בסיפורי מעשיות אבל אולי בנוגע להלכה צריכים לימוד מפורש על זה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות