E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
חג הסוכות - תשס"ז
הלכה ומנהג
הבדלה על חמר מדינה [גליון]
הרב ישראל יוסף הכהן הענדל
שליח כ"ק אדמו"ר לאה"ק ורב קהילת חב"ד - מגדל העמק

בגליון תתכב (עמ' 197) הערתי עמ"ש הרב א.י.ה.ס. בגליון תתקיח (עמ' 60) שלדעת אדמוה"ז אפשר לעשות הבדלה על סודה.

וע"ז הערתי שא"א לומר כן דדעת אדמוה"ז כי בסי' קפב כותב אדמוה"ז באריכות מהו הגדר של חמר מדינה כל שהוא יותר תחליף ליין ובמילא מה שיותר משקה חשוב הוא מה ששותין אותו במקום יין משא"כ משקין גרועין אעפ"י ששותין אותו רוב אנשי העיר אינו עושה אותו חמר מדינה בגלל זה.

וא"כ סודה אעפ"י ששותין אותו כל אנשי העיר אפי' אנשים חשובים אינו נעשה עי"ז לחמר מדינה כי אין שותין אותו כתחליף ליין.

וע"ז העיר הרב הנ"ל בגליון תתקכג (עמ' 82) שאדמוה"ז כותב בסי' תעב שמה בגדר של משקין גרועין, ששותין אותו אנשים הבינונים באותו העיר, וא"כ כיון שסודה שותין אותו גם אנשים חשובים ואצילים הרי הוא ג"כ חמר מדינה ע"כ.

וע"ז אני רוצה להעיר:

א. וכי בגלל שאנשים אצילים שותים מים מינרלים בכל סעודה זה נהי' עי"ז חמר מדינה?

ב. הרי מכאן ראי' להיפך שאפי' אם אנשים בינונים שותים אותו כיון שלא יכולים להרשות לעצמם לשתות יין אעפי"כ נק' משקין גרועים אעכו"כ סודה.

ג. כבר הבאתי מ"ש אדמוה"ז בסי' קפד סעי' ג הגדר של יין "שהרי כל מעלת היין לכוס של ברכה אינו אלא מפני חשיבותו ולא מפני שהוא רוב השתי' במקומות שהוא מצוי לרוב", גם היום נוהגים בסעודות החשובות ובשמחות לכבד את האורחים לשתות יין וכו' בסעודה ובעיקר עם המנה העיקרית אעפ"י שאנשים אלו גם שותים משקאות גרועים כגון מים וסודה ומיץ וכו'.

לכן צריכים להבחין שיש שני סוגי שתי' בסעודה, יש שתי' שהיא ע"ד "אין אכילה בלא שתי'" ויש שתי' חשובה שמכבדין את האורחים לשתות. וגם אנשים חשובים ואצילים שותים את שני סוגי השתי' האלו וזה ברור.

ומ"ש שהחשיבות של משקין תלוי' אם צריכים לשלם עליהם בטיסות תמוה מאוד, כי זה ידוע ומפורסם שבטיסות לא מקבלים שום דבר בחינם הכל כלול במחיר הכרטיס, אבל יש טיסות שאינם כ"כ יקרות ולכן מבקשים תשלום נוסף על משקאות חשובים משא"כ בטיסות היקרות בפרט מעבר לים בד"כ לא מבקשים תשלום נוסף על יין ויי"ש וזה גם תלוי בחברה אבל בהחלט א"א למדוד לפי"ז החשיבות של המשקין וד"ל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות