E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד - י"א שבט - תש"ע
הלכה ומנהג
מקום הנחת תפילין של ראש לדעת אדה"ז בסידורו
הרב אברהם אלאשוילי
חבר מערכת "אוצר החסידים"

בסידור רבנו הזקן הל' תפילין כותב: "ואח"כ יניח את של ראש בגובה הראש".

וצ"ע מדוע השמיט אדה"ז המקום המדוייק שבו יש להניח את התפילין "בגובה הראש", וכפי שהאריך בשלחנו סי' כז סי"ד "וצריך להיות כל התפילין במקום שעושה קרחה, דהיינו שקצה התחתון של התיתורא יהיה מונח על מקום התחלת עקרי השער במצחו, ונמשך מקום הראוי להיות תפילין של ראש עד סוף מקום שמוחו של תינוק רופס, דהיינו שהקצה העליון של התפלה לא יהא מונח למעלה ממקום שמוחו של תינוק רופס". עכ"ל. וכל הפרטים האלה נשמטו בסידור אדה"ז.

ולכאו' היה ניתן לומר, שאדה"ז סמך בזה על מה שפסק בשו"ע שלו, ולא כתב בסידורו אלא הפרט החשוב ביותר, שיניח "בגובה הראש".

אך דוחק לומר כן, כי: א) בפסקי הסידור מביא אדה"ז את הפרטים המעשיים הנוגעים לקיום ההלכה, ואינו סומך בזה על מה שכתב במקום אחר, ופרטים אלו של מקום הנחת תפילין של ראש הם מעשים בכל יום, עד שהט"ז בסי' כז סק"י כתב עליהם שאנשים נכשלים בהם בכל יום, שמניחין התפילין מתחת לעיקרי שערות הראש, ולא מקיימים את מצות הנחת תפילין כהלכתה. ואם כן לא היה לו לאדה"ז להשמיט מסידורו פרטים חשובים אלו. ב) לענין מקום הנחת תפילין של יד האריך אדה"ז בפרטי הדברים, כולל הבאת דרשת הפסוק, ולא סמך בזה על מה שכתב בשלחנו. אם כן מדוע בתפילין של ראש השמיט פרטים חשובים אלו.

ולולא דמסתפינא הייתי אומר שאדה"ז חזר בו בסידורו ממה שכתב בשלחנו, וסובר שמקום צמיחת השער אינו מעכב לענין מקום הנחת תפילין של ראש, ומה שחשוב הוא שיהא "בגובה הראש", וכל אדם המניח תפילין בגובה ראשו שהוא הקדקוד, יצא י"ח אף אם חלק מהתפילין יהיו מתחת לעיקרי שערות ראשו. ואכן כך פסקו כמה מהאחרונים לענין בדיעבד שמקום צמיחת השער אינו מעכב, והעיקר הוא שרוב התפילין היו מונחות למעלה מהשערות, אבל החידוש בדברי אדה"ז הוא שמשמע שהוא סובר כן אף לכתחילה, ולכן השמיטו לגמרי.

ובטעם הדבר יש לומר, שאדה"ז סובר שמקום צמיחת השער אינו יכול להיות סימן לענין מקום הנחת התפילין בפועל, שכן ישנם אנשים שאין להם שערות הראש על הקדקד כלל, דהיינו שהיה להם בצעירותם ונשרו, ואם כן להם בודאי לא ניתן לומר שהם צריכים לזכור מצעירותם היכן היה מקום צמיחת שערותיהם בדיוק, אלא מה שהגמרא (מנחות לז, ב) דורשת היא שצ"ל מקום שעושה קרחה בראש, והכוונה למקום הראוי לעשיית הקרחה, ובכללות זהו "גובה הראש", אך אין הכוונה לומר לנו שהשער הוא הסימן המדוייק בפועל לענין מקום הנחת התפילין. ולכן נקט רבנו בסידורו מקום "גובה הראש" בלבד כסימן היחיד לענין מקום הנחת תפילין של ראש, אף אם אין זה בדיוק ממש על מקום התחלת צמיחת השערות.

במילים אחרות: מקום צמיחת השערות הוא סימן חיצוני וטכני בלבד, ואילו מקום גובה הראש, הוא גדר של מקום הנחת התפילין של ראש.

אלא שהדוחק בסברא זו הוא, שלפי זה יוצא שאדה"ז בסידורו חולק בזה על הרא"ש (הל' תפילין סי' יט), והטור והשו"ע (סי' כז ס"ט), והט"ז (סק"י), וגם על הרמב"ם (פ"ד ה"א), שכתבו שהתחלת צמיחת השער אכן מהווה סימן מהותי לענין מקום הנחת תפילין (ויתכן אף לעיכובא). וצ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות