E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בא - תשס"א
רמב"ם
ד' יסודות ארמ"ע בעשן
הת' משה שמחה טברדוביץ
תות"ל - 770

הרמב"ם בהל' יסוה"ת פר' ה"א כתב "ארבעה גופים הללו שהם אש ורוח ומים וארץ הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע ... נמצאו כל הגופים שלמטה מן הרקיע חוץ מארבעה יסודות האלו מחוברים מגולם וצורה, וגולם שלהם מחובר מארבעה יסודות האלו".

והריטב"א כתב ע"ז וז"ל "וזה שאמר כל הגופים ... ר"ל רוב הגופים מפני שיש גופים מורכבים משנים מהם בלבד כמו העשן שהוא מורכב מהארץ והאש, והאבק מורכב מהארץ והרוח, והאד שמורכב מן המים והרוח".

אמנם בסה"מ תרס"ב עמ' שטז כותב שגם בעשן יש מכל הד' יסודות, יסוד האש שהרי יש חמימות בעשן, יסוד הרוח שהרי העשן הולך כלפי מעלה, יסוד המים זהו חלק הלחלוחית שבעשן ויסוד העפר שהרי נמצא בו עפר דק "הנדבק בכתלי הבית". ועפי"ז אפ"ל שכוונת הרמב"ם שכל הגופות כלולים מהד"י - הכוונה היא גם לעשן, ולא באתי אלא להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות