E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשע"א
שונות
היום יום כ"א שבט*
הרב מיכאל אהרן זליגסון
מגיד שיעור במתיבתא

ב"היום יום"- כא שבט:

"חובת נשי ובנות החסידים יחיו לעמוד בשורה ראשונה בכל מפעל של חזוק הדת והיהדות בכלל, ובפרט בענין טהרת המשפחה. ועליהם לארגן חברת בנות החסידים לחזק כל דרכי החסידים בעניני הדרכה וחינוך כמו שהיה בבתי החסידים מאז ומקדם".

והנה יש לדייק בזה:

בשני הענינים "הדת והיהדות". והנה י"ל ש"דת" קאי בנוגע ל"דת יהודית" או "דת משה", שמוסב בעיקר בנוגע להנהגת נשים בישראל ("דת יהודית" היינו מנהגי צניעות - רמב"ם אישות פכ"ד הי"ב; "דת משה" שכולל גם מצות האמורות באשה- ראה כתובות עב א וברש"י ד"ה דאורייתא). ועוד ענינים בתורה.

"והיהדות בכלל"- היינו כל עניני יהדות [בנוסף לעניני התורה ומצוה המרומזים ב"דת יהודית" ו"דת משה", כנ"ל].

"ובפרט טהרת המשפחה". ויש לומר שענין דטהמש"פ הוא ענין הכי עיקרי ע"פ מה שרבינו מבאר בשיחת טו באב תשל"ו ס"ב שהנאמנות בזה נמסרה לנשי ישראל, שבזה תלוי טהרת בני ובנות ישראל עד סוף כל הדורות. והיינו שזהו נוגע לקיום עם ישראל בכל הדורות.

ומסיים "מאז ומקדם". וי"ל ע"פ פנימי' הענינים שבזה מרמז שרש ענין הנשים בספירות:

"אז" ו"קדם" מורה על ענין הכתר, והרי זהו פנימי' ענין המלכות, "דכתר איהו מלכות".

וי"ל שזהו גם הקשר להפתגם דיומיים שלאח"כ- כג שבט: "מלכות מעוררת ז"א, לעת"ל וועט זיין אשת חיל עטרת בעלה".


*) לע"נ אמי מורתי האשה החשובה מרת הינדא רחל בת הרב יצחק מאיר הכהן שו"ב ע"ה, ליום היא"צ העשירי, ג' טבת. תנצב"ה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות