E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשע"א
חסידות
בענין ראיית אדה"ז לשיטת הבעש"ט בהשגח"פ
הרב ארי' ליב צייטלין
'כולל מנחם' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר

ידוע שיטת הבעש"ט בענין השגחה פרטית אשר הוא על כל פרטי דצח"מ, ובלשון אדמו"ר הריי"צ (סה"מ קונטרסים ח"ב ע' 740) הנה תנועת אחת הדשאים הצומח בעמקי יער . . אשר לא עבר אדם שם הנה לא זו בלבד דתנועת הדשא לימינו ולשמאלו לפנים ולאחור בכל משך ימי חייו הוא ע"פ השגח"פ, אשר הוא ית' גזר ואמר אשר דשא פרטי זה חי' יחי' חדשים ימים ושעות קצובות ובמשך זמן זה יסוב ויכוף לימינו ולשמאלו לפניו ולאחריו במספר כזה וכזה, אלא עוד זאת דתנועת הדשא הפרטי הלזה יש לו יחס כללי לכללות כוונת הבריאה, דבצירוף ואיחוד כל הפעולות הפרטים של הרבוא רבבות פרטים אין מספר שישנם בכל האלפים ורבבות מינים שישנם בהד' חלוקות דדצח"מ הנה נשלמה כוונה העליונה בענין הבריאה.

והצ"צ בספרו יהל אור (מזמור לו פסוק ט') מביא שני ראיות לשיטת הבעש"ט, הראשון הוא בשם אדה"ז ממסכת חולין (סג.) ר' יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבה, ומפרש רש"י אף בתהום רבה שזמנתה שלך לשפוט ולעשות נקמתך בדגת הים להמית המזומנים למות. והיינו שהקב"ה מזמין עוף פרטי כדי להמית דג פרטי זה המזומן למות.

וראי' שני' מבראשית רבה (פע"ט, ו) גם צפור מבעלדי שמיא לא מתצדי (והוא מה שאמר רשב"י לאחרי שהבחין דכאשר שמע בת קול המכריז דימוס (רחמים) לא הי' הצייד מצליח לצוד הציפור, וכאשר שמא ספקולא (מיתה) הצליח הצייד לצודו, וסיים רשב"י אם כך אצל ציפור כ"ש בבר נש.

והנה רבינו מקשה בכ"מ למה לא הביא אדה"ז ראייתו מב"ר? ותירץ בכמה אופנים:

בפשטות י"ל דגמ' הוא יותר פסק הלכה ממדרש - התוועדות יום ב' דחג השבועות תשכ"ח.

בב"ר אפשר לפרש דהקול הלז הי' מהשר שלהם (כן פירש בקהלות יעקב מערכת השגחה), משא"כ בחולין מפורש משפטיך - לקו"ש ח"ז ע' 64.

בחולין מודגש שהשגח"פ היא גם על האופן שבו יתקיים המשפט כמבואר שם 'ומזמין שלך כו'', ורואים יותר פרטיות ההשגחה - פרשת ויצא תשי"ב.

המעלה בהראי' מחולין הוא שנאמר בו משפט, ובלשון רבינו 'בשעת א פויגל דארף כאפן א פישל איז אויף דערויף דא א משפט, וואס דאס איז דאך השגחה אין אן אופן נעלה ביותר ביז וואנעט אז מ'מאכט א גאנצן משפט' - התוועדות י"ט כסלו תשל"ה.

והנה בלקו"ש חכ"ט ע' 290 הערה 27 כתוב 'וידוע הראי' דאדמו"ר הזקן מחולין . . משא"כ בב"ר שלא נאמר משפט - ראה קהלת יעקב מע' השגחה.

ולכאו' צ"ע שהרי בקה"י דייק שבב"ר יש לפרש שהי' ע"י שר ולא מהקב"ה עצמו, והוא הביאור של רבינו בלקו"ש ח"ז הנ"ל, ובכאן כותבו בהמשך להדיוק 'משפט' ולא הדיוק משפטיך.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות