E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויחי - שבת חזק - תשע"א
חסידות
גדר תפילה ברבים המוזכר
הרב ישכר דוד קלויזנר
תושב השכונה

במאמר פדה בשלום תשכ"ו

הרב פרץ בראנשטיין

בהמשך למה שנשאל בגליון הקודם (א'ח' דף ס"ח) למה אין כ"ק אדמו"ר מסמן לקו"א עמוד קנ"ה שתפילה לגמרי אחרת מתו"מ בזה שתפילה ממשיך מאוא"ס בעצמו ומשנה גדרי הטבע ומרפא לולים וכדומה משא"כ תו"מ ממשיך רק לפי סדר השתלשלות אולי. יש לומר בדא"פ שבמאמר ד"ה פדה בשלום הנ"ל (סה"מ מלוקט ח"ו - תשכ"ו) מדבר בגדר לתפילה ברבים ע"ד תפילת ציבור בעשי"ת שממשיך פנימיות כתר (עיין מאמר הנ"ל דף נ"ו וז"ל "וכ"ה גם בתפילה בצבור היא כמו התפילה דעשי"ת . . היא המשכת פנימיות כתר").

ולכן בשיחה הנדפס בח"ו מיד אחרי המאמר שרבינו מסביר למה תו"מ לחוד ותפילה לחוד בפסוק פדה בשלום (סה"מ ח"ו דף נ"ח) מסמן כ"ק אדמו"ר בהערה 11 ללקוטי תורה דרושי שבת שובה מאמר הב' בסופו (דף ס"ז ע' ג') שמדבר במעלת תפילת עשרת ימי תשובה שממשיך "המשכת אור א"ס ב"ה בעצמו שלא בדרך השתלשלות" משא"כ בקו"א ע' קנ"ה מדבר לאו דווקא בתפילת צבור אלא סתם תפילת יחיד שממשיך "המשכת אור א"ס ב"ה דווקא לא בדרך התלבשות בלבד רק האור ממש לשנות נבראים מכמות שהם . . " אבל לכאורה לא מדריגת "פנימיות כתר" הנמשך ע"י תפילת עשרת ימי תשובה.

אבל עוד צריך ביאור ההבדל בין מדרגת "אוא"ס בעצמו" הנזכר בלקו"ת ו"אוא"ס דווקא . . " שלא בדרך השתלשלות הנזכר בקו"א.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות