E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תזריע-מצורע - ב' אייר - תשנ"ו
שונות
ספר המנהגים - תיקון טעות
הת' לוי יצחק הכהן זרחי
תלמיד בישיבה

בגליון ג' ע' 25 (אות יד) הבאתי מ"ש בספר המנהגים ע' 32 "בשבת חוה"מ סוכות חותמין מקדש השבת וישראל והזמנים, אבל בהברכה אין מזכירים של יו"ט, כ"א בהחתימה. וכתבתי שלכאו' כ"ה בנוגע לשבת חוה"מ פסח.

הנה נעלם ממני מ"ש בשו"ע אדה"ז סי' ת"צ סט"ו שרק חותמין בשחוהמ"ס ולא בשחוהמ"פ עיי"ש.

ויש להעיר שבכלל המחלוקת הוא אם בשחוהמ"ס חותמין (מקדש השבת) וישראל והזמנים (כמו בשער הכולל, שכ' שלא מסיימין כ"א מקדש השבת, וטעמו משום דמסעי' י"ג-י"ח הוא הוספת המדפיסים. ובפסקי הסידור כ' שלא ראה הגהת אדמו"ר הרש"ב (נדפס' בס' תו"א 488)) אבל לא ראיתי אף א' שאומר שבשחוהמ"פ מסיימין (מקדש השבת) וישראל והזמנים.