E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח - תשנ"ט
רשימות
אדמו"ר הזקן, לידתו ולידת אחיו*
יהושע מונדשיין
ירושלים עיה"ק

ב"רשימות" (חוברת קסב), והוא יומן שרשם כ"ק רבינו ממה ששמע מכ"ק מוהריי"צ בי"ט כסלו תרצ"ג, נאמר (בעמ' 9): ר' מרדכי ור' משה [אחיו של רבינו הזקן] היו גדולים בשנים מאדה"ז. מהרי"ל יש ספק. כשנולד אדה"ז - ספק אם נולד בפוזן או אצל ליאזנע - מתה אמו. עכ"ל.

וראיתי בקובץ הע' הת' ואנ"ש דתת"ל כפ"ח (גל' קפא עמ' 7) שהקשה א' הת' דהוי סתירה מיני' ובי', שאם אמו של אדה"ז נפטרה בשעת לידתו, כיצד יכולה להיות סברא שמהרי"ל אחיו נולד אחרי אדה"ז. ועוד, שהרי ידוע שבח"י אלול תק"ח לקחתו אמו של אדה"ז אל הבעש"ט, הרי שלא מתה בשעת לידתו. ע"כ.

ועוד יש להקשות מהסיפור הידוע אודות המעין הלבן (נדפס לראשונה בסה"מ תש"ט עמ' 88-87 מרשימות יומנו של מוהריי"צ), ששם מפורש שאדה"ז הי מבוגר ממהרי"ל בארבע שנים.

ועוד, בסה"מ שם (בעמ' 88) מעיר רבינו, שמאורע דומה אירע גם כמה שנים לפנים; והוא המסופר בשם מוהרש"ב בשיחת "כל היוצא למלחמת בית דוד" (סה"ש תש"ב עמ' 151-150), ומפורש שם שאדה"ז הי' מבוגר בשנה אחת מאחיו ר' מרדכי [וגם צ"ע מדוע כותב רבינו שאירוע זה אירע איזה שנים לפני האירוע השני, והרי באירוע הראשון הי' אדה"ז בן שש שנים ובשני בן שבע שנים, ואיך אפ"ל שכמה שנים מפרידות בין שני האירועים הללו].

ועל כל הנ"ל קשה מהמסופר בסה"ש תש"ג עמ' 153, שהוריו של אדה"ז לא נפקדו בפרי בטן עד לידתו של אדה"ז. ואיך אפ"ל שאחיו ר' מרדכי ור' משה היו מבוגרים ממנו בשנים.

וגם ניכר באותו סיפור (ועוד בכ"מ) שבאותן שנים כבר התגוררו בסביבות ליאזנע, ומהו א"כ הספק האם אדה"ז נולד בפוזן או ליד ליאזנע.

הרי שקטע זה מוקשה מכו"כ צדדים, ואיני מבין מדוע שינו העורכים מדרכם ולא ציינו לכל המקורות המקבילים דלעיל.

וראה מה שכתבתי בגל' תשלב (עמ' 14-13) לבאר הנראה לענ"ד בפשר השינויים בסיפורי כ"ק מוהריי"צ מפעם לפעם, שהוא ממש כדרכו של הרה"ק מרוז'ין, שביארו בו שסיפורי הצדיקים הם לפי המצטרך לעולם באותה שעה (יעו"ש באורך).


*) עד"ז העיר הרה"ת שמואל הכהן ווייספיש. המערכת.