E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח - תשנ"ט
חסידות
גופם של משה ואליהו כשעלו לשמים [גליון]
הת' משה דובער זילברשטרום
קבוצה770-

בגליון תש"ס שי"ל לחה"ס הביא הרב ש.ב. הלוי וויינבערג מד"ה כנשר יעיר קנו תשי"ט (ע' 541) וז"ל: "וכמו"כ הוא גם באדם שגם כאשר הוא צדיק גמור מ"מ הנה מצד עצם מציאות הגוף ה"ה מעלים ומסתיר . . וכמו שמצינו גם גבי משה .. מ"מ כשעלה למעלה הניח את גופו בעולם היצירה . . לבד מאליהו שהי' בעיבור י"ב חדשים ועלה בגופו השמימה" עכ"ל.

ומקשה ע"ז מלקו"ש ח"ב (עמ' 516) ושם לגבי אלי': "ער האט דער גוף גאנצערהייט אין עולם היצירה" עכ"ל.

ולכאו' מלקו"ש הנ"ל רואים א) שגם גופו של אליהו עולה רק בעולם היצירה ולא למעלה מזה. וא"כ באיזה ענין יש יתרון בעליית גופו של אליהו על של משה שגם הוא הניח גופו בעולם היצירה. ב) ועוד: לכאו' יש יתרון בעליית גופו של משה, שהרי לכאו' כשהניח משה גופו בעולם היצירה הניחו כמו שהוא, משא"כ אליהו "נהפך בשרו ללפידי אש". ע"כ מגליון הנ"ל.

והנה בנוגע להשאלה הב' הנה בזה שנהפך בשר אלי' ללפידי אש הנה אדרבא זהו כל מעלתו שגופו הזדכך עד שנהפך לרוחני. ומצוטט בזה מספר הליקוטים דא"ח צמח צדק אות מ"ם (מקרא - מתנה) ע' א'תרכא: "ההפרש בין משה לאליהו כי משה הי' בודאי גדול מאלי' .. ואעפ"כ יש מעלה באליהו גדולה מבכולם שגופו עלה בסערה ונזדכך כ"כ, מה שאפי' משה נקבר גופו בארץ, והענין כי אליהו בגימטרי' ב"ן שמשם שרשו והוא בחי' חיצוניות, ולכן הגיע הזיכוך גם לגופו שהי' בחי' ביטול במציאות בגופו בתכלית עד שנהפך להיות כא' מן המלאכים העליונים . . משא"כ במשה שנמשך משם מ"ה . . והוא בחי' פנימיות שאינו יכול לשלוח גילויו כ"כ בגוף גשמי תכלית החיצוניות." ושם עמ' א'תריט: "אך בעת שעלה להר הי' לו הביטול בחיצוניות ג"כ ע"ד שהי' באלי' שהרי לחם לא אכל כו' רק לא ע"ד אליהו שנהפך כו'" עכ"ל.

וא"כ גם לגבי עליית משה להר סיני במ"ת יש יתרון לאליהו שנהפך בשרו לגמרי לרוחני (ומה שהביא מהפרדס שנהפך בשרו ללפידי אש בודאי אין הכוונה אש גשמי אלא ע"ד מ"ש (תהלים קד, ד) "עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט").

ובנוגע השאלה הא' אולי י"ל שבמשה זה שעלה והניח גופו בעולם היצירה היינו שהגוף לא הי' יכול לעלות ולהגיע להביטול של הנשמה, ולכן כשעלה הניח גופו, משא"כ באלי' הגוף הי' בערך למעלת הנשמה אף שהנשמה עולה יותר מ"מ הוא בערך, והיינו שאם הי' עולה כמו משה רבינו הי' גם גופו עולה עמו. וכ"ז הוא כמובן בד"א ועדיין צ"ע.