E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח - תשנ"ט
הלכה ומנהג
זמן תפלת ערבית בפעטרבורג [גליון*
הרב שלום דובער לוין
מנהל ספריית אגודת חסידי חב"ד

בגליון ב [תשס] ע' 62 כתב הרב י.מ. שי' בנוגע לזמן תפלת ערבית בפעטרבורג, וקשה לי לעכל את הביטויים של "עדות שקר" וכיו"ב, למרות העובדה שלמעשה נראים דברי המשיג, שמעולם לא נאמר כדברים האלו אודות פעטרבורג. וכדי שלא יראו הדברים מרפסין איגרן אבאר את תוכן הענין בקצרה, עד כמה שידי יד כהה מגעת:

על כותל ביהמ"ד ב770- הי' תלוי תמיד לוח זמני הדלקת הנרות ומוצאי ש"ק. זמן מוצאי ש"ק בלוח הזה היה תמיד לערך 42 דקות אחרי השקיעה. גם אם יש קשיים בהבנת הדבר הזה, הרי זהו הלוח שהי' תלוי תמיד על הקיר, ועל פיו נהגו תמיד ב770-.

הלוח הזה היה תלוי תמיד ליד מקומו של הרבי בתפלות ימי החול. בתחלת כל שנה הי' הרב מענטליק ע"ה מדייק לתלות אותו שם בצורה נאה, ושם הי' תלוי כל השנה.

מעולם לא ידעתי בדיוק מיהו "ועד רבנים" זה, ועל איזה יסוד הוא זמן מוצאי ש"ק אשר בו, שלפום ריהטא אינו מובן כלל. לפי החשבון צריך להיות הפרש בזה בין ימות החורף לימות הקיץ ולימים השוים, כמפורש ומבואר בסדר הכנסת שבת של רבינו הזקן, ובכל הספרים שדנים בזה (בקשר לחישוב שעל פי שיטת רבינו הזקן בעיר נ.י. מבואר הדבר בקונטרס "נרות שבת קודש" עמ' 28 סעיף ג). משא"כ בלוח הזה אין שום הפרש בין ימות הקיץ לימות החורף ולימים השוים, כי אם זמן מוצש"ק הוא שוה תמיד - לערך 42 דקות אחרי השקיעה.

אח"כ אמרו לי שזוהי שיטתו של הרב טוקוצ'ינסקי, שלא רצה לסמוך על החשבונות והחמיר לאחר קצת את הזמן, ולהשוות את הזמנים בכל תקופות השנה, כדי להקל את החישוב בזה להמון עם.

מעולם לא ביררתי אם נכונים הדברים האלו, ובכל אופן אין שום בעיה בהלכה בחומרה זו ובזמנים אלו, וכן נהגו תמיד ב770-. אמנם משער אני, שבקשר לזה היו דברי הרבי אודות 42 דקות אחרי השקיעה.

והאמת ניתנה להאמר, שלפי הלוח הנזכר לעיל, זמן צאת השבת הוא קצת יותר מ42- דקות אחרי השקיעה, אולי אפילו 45 דקות. ויתירה מזו כתב כ"ק אדמו"ר זי"ע בכ"ה אייר תשי"ח (אגרות קודש חי"ז אגרת ו'ערב): "מה שראיתי נוהגים כאן בנ.י. הוא לחכות לערך חמשים רגעים לאחרי השקיעה, אבל מובן שאיני אחראי לזה".

אמנם מה שכתב בשם כ"ק אדמו"ר זי"ע (תורת מנחם - מנחם ציון ח"ב עמ' 355) אודות זמן מוצאי ש"ק בפעטרבורג - 42 דקות אחרי השקיעה, ברור שהיתה בזה אי הבנה, ושמע השומע וטעה. ובודאי לא יחלל אף אחד את השבת בפעטרבורג על סמך טעות זו.

וזה עצמו שב770- נהגו 42 דקות אחר השקיעה (או 45, או 50) זה עצמו מורה שבפערטבורג הוא הרבה יותר, כי הפרש הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים בפעטרבורג הוא בד"כ לערך פי שנים מסכום הזמן שבנ.י. ויש להאריך בביאור החשבונות האלו, ואכ"מ.

וע"ז מסיים כ"ק אדמו"ר זי"ע באגרת הנ"ל: "בכלל הרי ידוע מעלת המאחר במוצש"ק, אלא שבבית הכנסת צריך להיות באופן שרוב הצבור יכולים לעמוד, ופשוט שזהו בהנוגע להידור, אבל לא בהאיסור ע"פ דין, והרי גדולה שבת ששקולה כנגד כל המצות".


*) מתנצלים אנו על הביטויים החריפים שנכתבו בהערה זו (בגליון הקודם) כי מחמת קוצר הזמן דחודש השביעי לא עלה בידינו לעבור על כל הלשונות של הכותבים כפי הדרוש ועם הקוראים הסליחה. המערכת.