E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - פסח שני - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
קרבן פסח של גר בי"ד ניסן
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירש"י בפרשת בא (יב,מח) ד"ה ועשה פסח: יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד ת"ל והי' כאזרח הארץ, מה אזרח בי"ד אף גר בי"ד, עכ"ל.

ובפירש"י בפרשת בהעלותך (ט,יד) ד"ה וכי יגור אתכם ועשה פסח: יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד ת"ל חקה אחת וגו' אלא כך משמעו וכי יגור אתכם גר ובא עת לעשות פסח עם חבירו כחקה וכמשפט יעשה, עכ"ל.

וצריך להבין:

א) דרכו של רש"י בהרבה מקומות בפירושו על התורה כשיש ענין שהכתוב חוזר עליו פעם שני' מעיר רש"י על זה ומפרש למה נכתב ענין זה שני פעמים.

ולדוגמא:

בפירש"י פרשת בא ד"ה את העבודה הזאת (יג,ה): ... והלא כבר נאמר למעלה ... ולמה חזר ושנאה וכו', עכ"ל.

בפירש"י פרשת אמור ד"ה ובקצרכם (כג,כב): חזר ושנה וכו', עכ"ל.

בפירש"י פרשת נשא ד"ה למעל מעל בה' (ה,ו): הרי חזר וכתב כאן ... ונשנית כאן וכו', עכ"ל.

בפירש"י פרשת תצא ד"ה לא תעשוק שכיר (כד, יד): והלא כבר כתוב וכו', עכ"ל.

וכן על דרך זה הרבה פעמים בפירש"י.

ואם כן, אינו מובן למה לא העיר רש"י על זה בפרשת בהעלותך כשהכתוב כתב עוד פעם "וכי יגור אתכם גר". ולא די שרש"י לא העיר על זה כלום, אלא שכתב "יכול כל המתגייר יעשה פסח מיד", לאחר שהוא עצמו פירש בפרשת בא שיש פסוק מפורש ("והי' כאזרח הארץ") ללמדנו שאין הגר עושה פסח מיד, וכאן בפרשת בהעלותך כאילו מתעלם מכל מה שפירש בפרשת בא.

ועיין ברמב"ן בפרשת בהעלותך (ט, יד) וז"ל: וטעם וכי יגור אתכם גר לצוות הגרים בפסח זה של מדבר כאשר יצוה בו לישרא' ויתכן כי מה שאמר בסדר בא אל פרעה וכי יגור אתך גר ועשה פסח הוא על פסח מצרים ... והי' במשמע כי הגרים היוצאים ממצרים ערב רב יעשו פסח שאף הם היו באותו הנס אבל המתגיירים אחרי כן במדבר או בארץ לא יתחייבו בפסח שלא היו הם או אבותיהם בכלל ואתנו הוציא משם לפיכך הוצרך בכאן לחייבם בפסח דורות במדבר ובארץ, עכ"ל.

והנה נוסף לזה שלא נרמז בפירש"י תירוצו של הרמב"ן כלל, הרי רש"י אינו מפרש הכתוב כפי פירוש הרמב"ן. שלפי פירוש הרמב"ן החידוש בפסוק הוא שגם גרים שלא היו הם או אבותיהם במצרים גם כן מחוייבים בקרבן פסח.

ולפי פירש"י החידוש בפסוק הוא שגרים אינם מחוייבים מיד אלא צריכים להמתין עד י"ד בניסן. וזה כבר יודעים מפרשת בא, כנ"ל.

ב) יש כמה שינויים בין שני פירושי רש"י אלו:

בפרשת בא מעתיק רש"י רק תיבות "ועשה פסח" מן הכתוב, משא"כ בפרשת בהעלותך מעתיק גם תיבות "וכי יגור אתכם גר".

בפרשת בהעלותך מאריך רש"י לפרש "אלא כך משמעו וכי יגור אתכם גר ובא עת לעשות פסח עם חביריו וכו'", משא"כ בפרשת בא אמר בקיצור "מה אזרח בי"ד אף גר בי"ד".

גם צריכים להבין מהו כוונת רש"י בזה שכתב בפרשת בהעלותך "(ובא עת לעשות פסח) עם חביריו", ולמה לא אמר בקיצור ובא עת לעשות הפסח.

ואולי הי' אפשר לתרץ על כל פנים בדוחק כמה מהשאלות הנ"ל על פי מה שכתב הספרי: ר' שמעון בן אלעזר אומר הרי שנתגייר בין שני פסחים שומע אני יעשה פסח שני ת"ל כאזרח וכו', עכ"ל.

ואולי אפשר לומר שכוונת רש"י בפרשת בהעלותך לגר שנתגייר בין פסח ראשון לשני, והפירוש של "מיד" שכתב רש"י אינו מיד ממש כמו בפרשת בא, אלא שכאן הפירוש של "מיד" בהזדמנות הראשון, דהיינו בי"ד באייר.

ובזה מתורץ למה אין רש"י מעיר שענין זה כבר נאמר. שבאמת ענין זה עדיין לא נאמר. שהרי מה שנאמר בפרשת בא מדבר בגר שנתגייר בכל ימות השנה ובפרשת בהעלותך מדבר בגר שנתגייר בין פסח ראשון לשני. והי' עולה על הדעת שכמו שאר בני ישרא' שלא היו יכולים לעשות הפסח בזמנו עושים פסח בי"ד באייר, כמו כן הגר.

ובזה הי' מתורץ גם כן למה דוקא בפרשת בהעלותך מעתיק רש"י גם תיבות "וכי יגור אתכם" מן הפסוק. שבפרשת בא מה שאמר רש"י "יכול", הוא רק מצד הפסוק, שנאמר "ועשה פסח".

משא"כ מה שאמר רש"י בפרשת בהעלותך "יכול" הוא לא רק מצד שנאמר בפסוק "ועשה פסח", אלא גם מצד הסברא שהגר הוא כמו כל ישרא' שלא היו יכולים להקריב פסח בי"ד בניסן, ולכן העתיק גם תיבות אלו מן הכתוב.

ואולי בזה הי' אפשר לתרץ קצת אריכות הלשון בפירש"י "ובא עת לעשות הפסח עם חביריו", שבזה בא לשלול הפסח בי"ד באייר, שאינו העת (לכתחילה) לעשות הפסח, ויכול להיות בלא חביריו. משא"כ בפרשת בא שעדיין לא למדנו בנוגע לפסח שני.

כמובן שכל זה דוחק גדול, שאם זה הי' כוונתו של רש"י הי' כותב בפשטות יכול כל המתגייר בין פסח ראשון לשני יעשה פסח שני, ותו לא.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות