E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - פסח שני - תשנ"ט
שונות
בזכות נשים צדקניות
הרב אלחנן לשס
משגיח בישיבה

בלקו"ש חי"ג (ע' 190) מסופר שבפרנקפורט הי' קהל חרדים ושלימים שהתפרסמו בכל גרמניה, אף ששם הי' בתחילה ראשי המשכילים. וכ"ק אדמו"ר מוהריי"ץ סיפר שכ"ז הי' בזכות שלש נשים שהקפידו ושמרו על לבישת שייטל, טהרת המשפחה וחינוך הכשר – עד שהשפיעו על כל הסביבה.

ויש להעיר ע"ז מספר ביוגרפי על ר' שמשון רפאל הירש (בעריכת הרב קלוגמן) שמספר שם (ע' 124 הערה 6) שאחר מלחמת עולם הראשונה פגש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב באשה אחת מפרנקפורט שהיתה בת שמונים ונראית כבת ארבעים. היא סיפרה לכ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שר' שמשון רפאל הירש קרא אסיפת נשים לשמור על עניני טהרת המשפחה, והיא קיבלה על עצמה להיות המארגנת והמזכירה לכל הענין. הרב הנ"ל ניגש להארון-קודש ונשבע שבזכות זה יהי' לה אריכות ימים בלי דאגות הפרנסה או בריאות, וכן הי'.

הסיפור מובא בשם הרב נחמן בולמן, ששמא א"ז מפי הרב ניסן טלושקין, ששמע א"ז מפי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב בעצמו. ולכאו' יש להעיר שכנראה השפעת הרב הנ"ל גרם ש(שלש) נשים אלו ישמרו ענינים הנ"ל. ובפרט דמבואר שם (ע' 124 בפנים) דכשבא הרב הנ"ל לפרנקפורט לא הי' שם מקוה בכלל, כי המשכילים סתמו א"ז, והרב הירש החליט שראשית העבודה היא לבנותה מחדש עוה"פ, ורק אח"ז הסכים לבנות ביה"ס וביהכנ"ס.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות