E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ אמור - פסח שני - תשנ"ט
נגלה
"בטילה היא" לשון הפקר או לא
הרב שמואל זייאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל – חובבי תורה

בתוס' גיטין לב, א ד"ה מבוטלת מבאר ג' הגירסאות: לגי' מקצת ספרים "בטילה היא" (תיבטל ומבוטלת) אינו ל' הפקר ולא הוי הפקר. לגי' התוס' "תיבטל" נעשה הפקר, ו"בטילה היא" יש לפרש בב' אופנים (ל' עבר ול' עתיד שעושה הפקר ולישנא דמהני קאמר). לגי' רש"י: מבוטלת אינו ל' הפקר, ובטילה היא ל' עבר מועיל משום הודאת בע"ד.

אבל בשיטת רש"י לפי ר"ל: בטילה היא דבריו קיימים והוי הפקר: א- להמהרש"א: שהוא מפקיר בל' זה. (ולפי"ז קשה: א"כ בתיבטל בוודאי צ"ל הפקר). ב- להקרני ראם: הוא מסלק עצמו ובמילא נעשית הפקר. (וראה בהרא"ש גיטין פ"ד בפי' שיטת רש"י. ואולי זהו כוונתו). (ג- ועד"ז להפנ"י ובשינוי קצת: שהוא מסלק עצמו וחוזר למרא קמא וע"י יאוש המרא קמא נעשית הפקר. (לשלמות בירור והבנת הענין (דל' המועילים בהפקר ובביאור שיטות אלו) צריכים לעיין בתוס' ב"ב קל"ח, בשמ"ק כריתות כ"ד ובראשונים כאן. ובטוש"ע ובנ"כ חו"מ רמ"ה ואכמ"ל).

והנה הר"ן בתחילת מס' פסחים: מבאר שענין הביטול עניינו הפקר. ומקשה "ואע"ג דהפקר כה"ג לא מהני, דוודאי מאן דאמר בנכסי דידיה דלבטלו וליהוו כעפרא לא משמע דהוו הפקר...", נראה דסובר דכשמ"בטל" חפץ לא מהני לעשות הפקר. וא"כ לכאו' אינו סובר כגי' התוס' וגם אינו כגי' רש"י לפי פי' המהרש"א שהרי לפי פי' יכול להיות הפקר כשאומר בטל הוא. (אבל יכול לגרוס כרש"י לפי' הפנ"י כיון שאינו נעשה הפקר ע"י ל' "בטילה היא". ולפי הקרני ראם ראה להלן).

אבל לכאו' יש להקשות מדברי הר"ן עצמו כאן: הוא מפ' ד"בטילה היא" המבואר כאן "דדבריו קיימים" הוא ד"הדרא למרא", ו"תיבטל" ו"מבוטלת" ד"לא אמר כלום" הכוונה ד"לא הדרא למרא" אבל נעשית הפקר. (וכן מפ' הגי' בכריתות דתיבטל "דבריו קיימים" הכוונה להפקר, וב"בטילה היא" לא אמר כלום הכוונה דלא נעשית הפקר אבל הדרא למרא. ע"כ.)

וא"כ כאן הוא דאם אומר תיבטל בל' עתיד הוא ל' הפקר וא"כ מה הקשה בפסחים דהל' "לבטלו ולהווי כעפרא לא משמע דהוו הפקר" והרי קאמר בעצמו כאן כאן ד"תיבטל" הוו הפקר.

(וראה ברש"ש כאן שהקשה אדברי הר"ן בפסחים מגי' שלפנינו -היינו גי' רש"י-. ומת': דאולי הל' דעפרא דארעא מיגרע גרעי. )וראה גם אדמה"ז סי' תל"ד ס"ז שכשהביא קושיית הר"ן השמיט המילה "ליבטלו", והקשה רק אל' להוו כעפרא דארעא). אבל לכאו' אינו משמע כן (מלשון הר"ן דמשמע דאדרבה דאפי' כשיוסיף "ולהוי כעפרא" לא יועיל לעשות הפקר, דהוי הוספה על מה שאומר לבטלו, וגם: כיון דהוא הוספה למה יגרע ההפקר ע"י דלבטלו ע"י שמוסיף דלהוי כעפרא דארעא, שניתן לפרש שהוא פי' בההפקר שנעשית "הפקר כעפרא דארעא" (וכפי שכ' אדמה"ז בסי' תל"ד ס"ז).

ואולי יש לפרש בדוחק (ע"ד פי' הקרני ראם בדברי רש"י): הר"ן סובר שאין ל' "ליבטל" ל' הפקר ממש, אלא בדבר שלא היה בקניינו וקיבל עכשיו מתנה יכול לומר "תיבטל" ועי"ז אין זה נקנה אליו ובמילא הוי הפקר (וכן בל' שם כ' "הפקר מיהא הויא"). אבל בדבר שנמצא בקניינו אין בכוחו לעשות הפקר ע"י אמירתו "תיבטל" וכיוצא. (וכשאומר בטילה היא: אינו מסלק עכשיו מזה, אלא אומר שאי"ז נקרא מתנה ולכן לא אמר כלום והדרא למרא). -שו"ר שבשעה"מ פ"ו מה"ג רוצה לפ' עד"ז ק' בשיטת הר"ן בהא דבתיבטל נעשה הפקר, מצד קושיא אחרת-.

ואכן אפשר שזהו נכלל בכוונת תי' הר"ן בפסחים שם: "דנהי דמה הוי ברשותיה דאיניש לא מצי מפקר ליה כה"ג חמץ שאני לפי שאינו ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ומש"ה בגילוי דעתא דלא ניח"ל דלהווי זכותא בגויה כלל סגי....". והיינו דבדבר דהוא כבר ברשותו אינו יכול להפקיר ע"י "ביטול" (וע"י גילוי דעת דלא ניח"ל שיהיה לו שום זכות בזה) אבל חמץ שבאמת אינו ברשותו אלא שהתורה עושה כאילו הוא ברשותו לכן בביטול וג"ד כזה מהני דלא ליכנס ברשותיה ובמילא הויא הפקר.

אבל לכאורה: דוחק גדול ללמוד כן בכוונת הר"ן, היפך פשוטו, דתיבטל עושה אותה הפקר גמור בידים והוא ל' הפקר.

ואולי אפ"ל (קצת כהרש"ש): יש לחלק בין ביטול ואי רצון בקנין הדבר שזה שייך לענין ההפקר, בין בטול דגילוי דעת דל"נ בזכותי החמץ. והיינו שביטול דחמץ עניינו בעיקר הוא ביטול וגילוי דעת שלא יהיה שום זכות מהחמץ (כמו שאין לאדם שום זכות מעפר), ובמילא נחשב כאילו אין חמץ ברשותו. וע"ז הקשה הר"ן דלכאורה ביטול כזה אינו שייך להפקר ממוני. משא"כ בביטול דחפץ שעניינו הוא שאין רצון בקנין הדבר יסכים הר"ן שיכול להפקירו ע"י שמבטלו בענין זה.

(ואי"ז בסתירה לפשטות שיטת הר"ן שעניין ביטול חמץ מחמת הפקר ולא רק הפקעת חשיבות ותואר החמץ כשיטת הרמב"ם ורמב"ן, וכמבואר בלקו"ש חט"ז 135 הע' 41, דהגם דענין הביטול מועיל מצד שנעשה הפקר, מ"מ תוכן הביטול שמשוה לעפר שאין לו שום זכותים (והנאה) ממנו. וישל"ע בכ"ז. ויש להבהיר שהמבואר כאן הוא בדברי הר"ן, ולכן לכאו' אין להוכיח מדברי אדמה"ז בשיטתו כיון שאפשר שאדמה"ז (שסובר כמותו שביטול מועיל מטעם וענין הפקר) שיטתו שונה קצת בתוכן הביטול כנראה מההלכה שם).

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות